You are home- www.agp-internet.com/react- ellenwhite.nl.nu - Thema site Ellen G. White

Het compleetste overzicht in de Nederlandse taal over Ellen G. White

God heeft mij opgeleid en gedisciplineerd, opdat ik de gevaren zou kunnen zien, die de zielen bedreigen, en dat ik Zijn volk zou kunnen onderrichten en waarschuwen, lijn per lijn, voorschrift per voorschrift, opdat zij niet onwetend mogen zijn nopens de plannen van Satan en opdat zij zijn verleidingen mogen ontkomen.

Het werk dat de Heer op een speciale wijze voor mij opengelegd heeft, bestaat erin, jong en oud, geleerd en niet geleerd, ertoe te dringen de Schriften voor zichzelf te onderzoeken; allen op het hart te drukken, dat de studie van Gods Woord de geest zal verruimen en iedere faculteit zal versterken, door het intellect vaardig te maken om met de diepe en verrijkende problemen van de waarheid te worstelen. Het werk dat Hij mij opdroeg moet er ook toe bijdragen allen de zekerheid te schenken, dat een klare kennis van de Bijbel alle andere kennissen overtreft, doordat zij dat maakt van de mens, wat God wenst dat hij zou wezen.
Testimonies for the Church Vol 5 Blz. 686.

Korte biografie over het leven van Ellen G. White

 

Het leven van E. G. White stond onder bijzondere goddelijke leiding. ó Zij werd op 27 november 1827 als kind van gelovige ouders te Gorham, Maine (U.S.A.) geboren en ontving een christelijke opvoeding. Een tra≠gisch ongeval, dat haar op negenjarige leeftijd op weg naar school over≠kwam en een grote invloed had op haar leven, bracht haar aan de rand des doods.

 

Maar God had voor haar een groot werk te doen. Haar ziekte beschouwde zij als een bijzondere beproeving van God om haar Ąhart van de wereld en zijn onbevredigende genoegens af te keren".

Ze bezocht dikwijls opwek≠kingsvergaderingen, die zulk een indruk op haar maakten, dat zij vanaf die tijd, ondanks haar lichamelijke zwakte, veel liefdediensten verrichtte en ten slotte haar gehele leven in dienst van een wereldwijd zendingswerk stelde. Iedere gespaarde cent offerde ze voor de verkondiging van het evangelie. Er ging een geweldige invloed van haar uit. Na haar huwelijk in 1864 leidde zij tezamen met haar echtgenoot, James White, een leven voor Christus.

 

Vele reizen brachten haar in grote delen van de wereld. Overal ontstonden onder haar invloed levendige zendingsgroepen, ziekenhuizen, sanatoria, scholen en drukkerijen. Waarheen Ellen G. White ook ging, kwamen velen bijeen om haar te horen spreken. Dikwijls waren het duizenden die haar toespraken met grote aandacht volgden, en de pers wijdde aan haar lezingen hele pagina's.

 

Toen haar man in 1881 stierf, ging zij vol vertrouwen en blijdschap met haar zendingswerk verder. Op 16 juli 1915 sloot zij, in geloof aan haar Verlosser, de ogen. Maar nog heden werkt haar goede invloed verder door haar boeken, die in vele talen zijn verschenen en voor duizenden in hun geloofsleven tot een hulp zijn. Haar boeken zijn in de meeste moderne talen vertaald en uitgegeven.

 

"DE BOODSCHAPSTER DES HEEREN (deel 1)

"DE BOODSCHAPSTER DES HEEREN (deel 2)

"DE BOODSCHAPSTER DES HEEREN (deel 3)

"DE BOODSCHAPSTER DES HEEREN (deel 4)

Was Ellen White Gods Boodschapster?


Eerste geschriften EG White hoofdstuk 1
Eerste Geschriften - Verdere Gezichten (2)

Eerste Geschriften - De verzegeling (3)

Eerste Geschriften - Gods liefde voor zijn volk (4)

Eerste Geschriften - Het bewegen van de krachten des Hemels (5)

Eerste Geschriften - De open en gesloten deur (6)

Eerste Geschriften - De beproeving van ons geloof (7)

Eerste Geschriften - Aan de kleine kudde (8)

Eerste Geschriften -  De laatste plagen en het oordeel (9)

Eerste Geschriften - Einde van de 2300 dagen (10)
Eerste Geschriften - Plichten met het oog op der tijd der benauwdheid (11)
Eerste Geschriften - "Geheimzinnig kloppen" (12)
Eerste Geschriften - De boodschappers (13)
Eerste Geschriften - Het merkteken van het beest (14)
Eerste Geschriften - De blinde leidt de blinde (15)
Eerste Geschriften - Voorbereiding op het einde (16)
Eerste Geschriften - Gebed en geloof (17)
Eerste Geschriften - De tijd van de inzameling (18)
Eerste Geschriften - Dromen van Ellen G. White (19)

Eerste Geschriften - De droom van William Miller (20)
Eerste Geschriften -  Een verklaring (21)
Eerste Geschriften -  Evangelie orde (22)
Eerste Geschriften -  Kerkelijke moeilijkheden (23)
Eerste Geschriften -  Hoop van de Kerk (24)
Eerste Geschriften -  Voorbereiding op de komst van Christus (25)
Eerste Geschriften -  Getrouwheid in het afleggen van getuigenis in de vergadering (26)
Eerste Geschriften -  Aan de onervarenen (27)
Eerste Geschriften -  Zelfverloochening (28)
Eerste Geschriften -  Oneerbiedigheid (29)

Eerste Geschriften -  Valse herders (30)
Eerste Geschriften -  Gods gift aan de mens (31)

Zendingswerk in eigen kring (3)
Noodzakelijkheid van ernstige krachtinspanning (4)
 ďGij hebt het om niet ontvangen, geef het om nietĒ (5)

 

 

 

 

 

 

Schatkamer der Getuigenissen III

Op de Thuisreis
De Wetten der Natuur
Een Persoonlijk God
Het Gevaar van Speculatieve Kennis
De laatste Crisis
Geroepen om getuigen te zijn

Van Jeruzalem tot Rome

Gods bedoeling met Zijn kerk (1)
De opleiding van de twaalve (2)
De grote opdracht (3)
Pinksteren (4)

De gave van de Heilige Geest (5)
Bij de tempelpoort (6)
Een waarschuwing tegen huichelarij (7)
Voor het Sanhedrin (8)
De zeven diakenen (9)

De eerste christenmartelaar (10)
Het evangelie in Samaria (11)
Van vervolger tot discipel (12)
Dagen van voorbereiding (13)
Een zoeker naar waarheid (14)
Verlost uit de gevangenis (15)
De evangelieboodschap in AntiochiŽ (16)
Verkondigers van het evangelie (17)
De evangelieverkondiging onder de heidenen (18)
Jood en heiden (19)

Roemen in het kruis (20)
In overzeese gewesten (21)
Thessalonica (22)
Berea en Athene (23)
Corinthe (24)
De brieven aan de Thessalonicenzen (25)
Apollos te Corinthe (26)
Efeze (27)
Dagen van moeiten en zorg (28)

Een boodschap van vermaning en smeekbede (29)

Geroepen tot een hoger niveau (30)
De boodschap ter harte genomen (31)
Een vrijgevige gemeente (32)
Werken onder moeilijke omstandigheden (33)
Volledig toegewijd (34)
Verlossing voor de Joden (35)
Afval in GalatiŽ (36)
Paulus' laatste reis naar Jeruzalem (37)
Paulus gevangen genomen (38)

De rechtszitting in Caesarea (39)

Paulus beroept zich op de keizer (40)
"Bijna overtuigt gij mij" (41)

Reis en schipbreuk (42)
In Rome (43)
Het huis des keizers (44)
Geschreven vanuit Rome (45)
In vrijheid gesteld (46)
De uiteindelijke gevangenneming (47)
Paulus voor Nero (48)
Paulus' laatste brief (49)

Ter dood veroordeeld (50)
Een getrouwe onderherder (51)
Standvastig tot het einde (52)

Johannes de beminde (53)
Een getrouwe getuige (54)
Veranderd door genade (55)
Patmos (56)
De openbaring (57)
De triomferende gemeente (58)

Karaktervorming (via agp health)

Bron en doel van de ware opvoeding (1)
De school in het Paradijs (2)
De Kennis van goed en kwaad (3)
Verhouding v/d karaktervorming tot de verlossing 4
De opvoeding van IsraŽl (5)

De scholen der profeten (6)
Uit het leven van grote mannen (7)
De door God gezonden leraar (8)
Een verduidelijking van Zijn methoden (9)

God in de natuur (10)
Levenslessen (11)
Andere gelijkenissen (12)
Verstandelijke en geestelijke vorming (13)
Bijbel en wetenschap (14)
Beginselen en methoden in het zakenleven (15)
Bijbelse levensbeschrijvingen (16)
Dichtkunst en lied (17)
Verborgenheden van de Bijbel (18)
Geschiedenis en profetie (19)

Bijbelonderricht en bijbelstudie (20)
Studie der Fysiologie (21)  
Matigheid en dieetleer (22)  
Ontspanning (23)  
Opleiding tot handenarbeid (24)  
Opvoeding en karakter (25)  
Onderwijsmethoden (26)  
Gedrag (27)  
Verband tussen kleding en opvoeding (28)  
De Sabbat (29)  

Geloof en gebed (30)  
De levenstaak (31)  
De voorbereiding (32)  
Samenwerking (33)  
Tucht (34)  
De school van het hiernamaals (35)  

Profeten en Koningen
De wijngaard des Heren (Inleiding)
Salomo (1)
De tempel en zijn inwijding (2)
Trots op voorspoed (3)
Gevolgen van overtreding (4)
Het berouw van Salomo (5)
Het koninkrijk gescheurd (6)

Jerobeam (7)
Nationale afval (8)
Elia de Tisbiet (9)

Een waarschuwende stem (10)
Karmel (11)
Van JizreŽl naar Horeb (12)
ďWat doet gij hier?Ē (13)
ďIn de geest en de kracht van EliaĒ (14)

Josafat (15)
De ondergang van het huis van Achab (16)
De roeping van Elisa (17)

Het water gezond gemaakt (18)
Een profeet van vrede (19)

Našman (20)
De laatste jaren van Elisa (21)
"Nineve, die grote stadĒ (22)
De Assyrische ballingschap (23)
ďTe gronde door gebrek aan kennisĒ (24)
De roeping van Jesaja (25)
ďZie, hier is uw godĒ! (26)

Achaz (27)
Hizkia (28)
De gezanten uit Babel (29)

Verlost uit de macht van Assur (30)
Hoop voor de heidenen (31)
Manasse en Josia (32)
Het boek der wet (33)
Jeremia (34)
Een naderende ondergang (35)
De laatste koning van Juda   (36)
Licht in het duister (38)
Aan het hof te Babel (39)

De droom van Nebukadnessar (40)
De brandende oven (41)
Ware grootheid (42)
De onzichtbare wachter (43)
In de leeuwenkuil (44)

De terugkeer uit de ballingschap (45)
ďGods profeten stonden hen terzijdeĒ (46)

Jozua en de engel (47)

ďNiet door kracht noch geweldĒ (48)

In de dagen van koningin Esther (49)

Ezra, de priester en schriftgeleerde (50)
Een geestelijke opleving (51)

Een man die zijn kansen waarnam (52)

De bouwers aan de muur (53)

Een aanklacht tegen afpersing (54)

Samenzweringen van de heidenen (55)
Onderwezen in de wet van God (56)
Hervorming (57)
"Het huis van IsraŽl" (59)

Visioenen van toekomstige heerlijkheid (60)