Januari

1 - EEN LICHT OP MIJN PAD EEN LICHT OP MIJN PAD "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Psalm 119:...

2 - MIJN STERKTE IN VERZOEKING MIJN STERKTE IN VERZOEKING "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige." Psalm...

3 - ZIJN BELOFTEN ZIJN VOOR MIJ ZIJN BELOFTEN ZIJN VOOR MIJ "Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom i...

4 - EEN LEERBOEK VOOR ALLE MENSEN EEN LEERBOEK VOOR ALLE MENSEN "Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar...

5 - DE BIJBEL IS UIT DE HEMEL DE BIJBEL IS UIT DE HEMEL "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alle...

6 - HEEL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN HEEL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lerin...

7 - EEN ONFEILBARE OPENBARING EEN ONFEILBARE OPENBARING "De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een sme...

8 - GEHEIMEN DIE WIJ NIET KUNNEN DOORGRONDEN GEHEIMEN DIE WIJ NIET KUNNEN DOORGRONDEN "O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods,...

9 - HET BOEK DAT BLIJFT HET BOEK DAT BLIJFT "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins...

10 - HET BEWIJS VAN DE PERSOONLIJK ERVARING HET BEWIJS VAN DE PERSOONLIJK ERVARING "Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die...

11 - CHRISTUS IS HET LEVENDE WOORD CHRISTUS IS HET LEVENDE WOORD "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij...

12 - HET GEHEIM VAN KRACHT HET GEHEIM VAN KRACHT "Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar u...

13 - GEBOREN UIT HET WOORD GEBOREN UIT HET WOORD "Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelij...

14 - SPIJZE VOOR DE ZIEL SPIJZE VOOR DE ZIEL "En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood ...

15 - LEVEN IN GODS WOORD LEVEN IN GODS WOORD "De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut; de Woorden die I...

16 - EEN MAALTIJD,DIE VOOR MIJ WORDT AANGERICHT EEN MAALTIJD,DIE VOOR MIJ WORDT AANGERICHT "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwi...

17 - VERBONDEN MET GOD VERBONDEN MET GOD "Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij d...

18 - OORSPRONG VAN DE WERELD DOOR SCHEPPING OORSPRONG VAN DE WERELD DOOR SCHEPPING "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woo...

19 - DE NATUUR SPREEKT VAN GOD DE NATUUR SPREEKT VAN GOD "Let op de leli n, hoe zij spinnen noch weven, en Ik zeg u dat zelfs S...

20 - DE HEMELEN VERKONDIGEN... DE HEMELEN VERKONDIGEN... "Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij ...

21 - SCHEPPING GEEN EVOLUTIE SCHEPPING GEEN EVOLUTIE "Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn...

22 - DE GEHELE NATUUR WORDT DOOR GOD ONDERHOUDEN DE GEHELE NATUUR WORDT DOOR GOD ONDERHOUDEN "En Hij is vá áá ár alles en alle dingen hebben hun ...

23 - DE BEKRONING VAN DE SCHEPPING DE BEKRONING VAN DE SCHEPPING "En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij...

24 - WAT IS UW LEVEN? WAT IS UW LEVEN? "Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding." Lu...

25 - BIJ DE SCHEPPING INGESTELD BIJ DE SCHEPPING INGESTELD "Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaa...

26 - EEN EEUWIG GEDENKTEKEN EEN EEUWIG GEDENKTEKEN "Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en barmhartig ...

27 - EEN BIJZONDER TEKEN EEN BIJZONDER TEKEN "Ook gaf Ik hun mijn Sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zo...

28 - HOE MEN ZICH VOORBEREIDT OP DEZE HEILIGE DAG HOE MEN ZICH VOORBEREIDT OP DEZE HEILIGE DAG "Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt." Exodus ...

29 - DIE GEHEILIGD IS VOOR ZIJN DIENST DIE GEHEILIGD IS VOOR ZIJN DIENST "Ik verblijd mij in hen die tot mij zeggen: Wij zullen in het ...

30 - DE FIJNSTE DAG VAN DE WEEK DE FIJNSTE DAG VAN DE WEEK "Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mij...

31 - DIE VOOR EEUWIG GEHOUDEN ZAL WORDEN DIE VOOR EEUWIG GEHOUDEN ZAL WORDEN "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en va...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen