Mei

WARE DROEFHEID OVER DE ZONDE

"Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren!" Handelingen 3:19 (SV)

De voorwaarden voor het verkrijgen van genade bij God zijn eenvoudig, rechtvaardig en redelijk. De Here eist niet van ons dat wij een pijnlijk werk zouden doen, opdat wij vergiffenis van zonde zouden kunnen ontvangen. Ons wordt niet opgelegd om lange ver¬moeiende pelgrimstochten te maken, of smartelijke boetedoeningen te volbrengen om onze ziel aan te bevelen bij de God des hemels, of om te boeten voor onze overtreding. Hij die zijn zonde belijdt en nalaat, die zal genade ontvangen.

Berouw hebben sluit in, dat men verdriet heeft over de zonde en dat men zich hiervan afwendt. Wij zullen de zonde niet nalaten voordat wij er de zondigheid van hebben ingezien. Eerst als wij in ons hart er een afkeer van hebben, zal er een werkelijke verandering in ons leven plaatsvinden.

Een straal van de heerlijkheid van God, een glimp van de reinheid van Christus, die doordringt tot in de ziel, maakt dat iedere vlek en bezoedeling zich pijnlijk duidelijk openbaart en de misvorming en de gebreken van het menselijk karakter blootlegt. Dit licht legt de ongeheiligde begeerten bloot; de ontrouw van het hart, en de onreinheid van lippen. De oneerlijke handelingen waardoor de wet van God nietig werd gemaakt, worden hem voor ogen gesteld, en zijn geest is verslagen en bedroefd onder de invloed van Gods Geest, Die zijn binnenste onderzoekt.

De tranen van berouw zijn slechts regendruppels die aan de zonneschijn van de heiligheid voorafgaan. Deze droefheid kondigt een blijdschap aan, die een levende bron wordt in het hart. "Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Here uw God hebt overtreden... gij zijt niet gehoorzaam geweest aan Mijn stem", spreekt de Here. "Zo zal ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen, want Ik ben goedertieren," spreekt de Here. (Jer. 3:13,1,2). "Voor de treurigen van Zion" heeft Hij beschikt: "sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest" (Jes. 61:3).01 - WARE DROEFHEID OVER DE ZONDE WARE DROEFHEID OVER DE ZONDE "Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden...

02 - EEN OPRECHTE BELIJDENIS IS ESSENTIEL EEN OPRECHTE BELIJDENIS IS ESSENTIEL "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtva...

03 - DE BETEKENIS VAN VERGIFFENIS DE BETEKENIS VAN VERGIFFENIS "Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de over...

04 - DE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD DE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven...

05 - VERGEVEN ZOALS WIJ VERGEVEN ZIJN VERGEVEN ZOALS WIJ VERGEVEN ZIJN "Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordee...

06 - TERUGGAVE VAN GESTOLEN GOEDEREN IS EEN VEREIS TERUGGAVE VAN GESTOLEN GOEDEREN IS EEN VEREISTE "...de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt ...

07 - KOM ZOALS U BENT KOM ZOALS U BENT "Kan een Ethiopi r zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt ...

08 - EEN PERSOONLIJKE VERGIFFENIS EEN PERSOONLIJKE VERGIFFENIS "Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid; delg mijn overt...

09 - EEN VOLKOMEN VERZOENING EEN VOLKOMEN VERZOENING "En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus C...

10 - HULP VOOR DE ARMEN VAN GEEST HULP VOOR DE ARMEN VAN GEEST "Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemele...

11 - ER IS EEN VERANDERING VAN HART NODIG ER IS EEN VERANDERING VAN HART NODIG "Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik...

12 - ZEGENINGEN VOOR EEN NEDERIG MENS ZEGENINGEN VOOR EEN NEDERIG MENS "En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en ...

13 - EEN GEHEEL NIEUW LEVEN EEN GEHEEL NIEUW LEVEN "Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten ve...

14 - EEN GEHEILIGD LEVEN EEN GEHEILIGD LEVEN "Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de...

15 - GESTERKT DOOR DE GEEST GESTERKT DOOR DE GEEST "...opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht ges...

16 - EEN VERBAZINGWEKKENDE OMVORMING VAN KARAKTER EEN VERBAZINGWEKKENDE OMVORMING VAN KARAKTER "Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanscho...

17 - HET VOORBEELD VAN ONZE HEER HET VOORBEELD VAN ONZE HEER "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelij...

18 - "DEZE IS MIJN GELIEFDE ZOON" "DEZE IS MIJN GELIEFDE ZOON" "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En z...

19 - UIT WATER EN GEEST GEBOREN UIT WATER EN GEEST GEBOREN "Jezus antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand gebor...

20 - GEDOOPT IN ZIJN DOOD EN IN ZIJN OPSTANDING GEDOOPT IN ZIJN DOOD EN IN ZIJN OPSTANDING "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jez...

21 - WANDELEND IN ZIJN VOETSPOOR WANDELEND IN ZIJN VOETSPOOR "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die bov...

22 - WANNEER EEN HERDOOP GEWENST IS WANNEER EEN HERDOOP GEWENST IS "En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden af...

23 - HET GEBOD VAN ONZE HERE HET GEBOD VAN ONZE HERE "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vade...

24 - VERANDERD DOOR AANSCHOUWING VERANDERD DOOR AANSCHOUWING "En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is...

25 - ONS KRUIS OPNEMEN ONS KRUIS OPNEMEN "Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zich...

26 - GOEDE GEWOONTEN ONTWIKKELEN GOEDE GEWOONTEN ONTWIKKELEN "Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik Uw woord onde...

27 - NIET BESCHAAMD OM CHRISTUS NIET BESCHAAMD OM CHRISTUS "Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een ...

28 - DE JUISTE OEFENING VAN DE WIL DE JUISTE OEFENING VAN DE WIL "Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het ...

29 - DE ZAAITIJD VAN HET LEVEN DE ZAAITIJD VAN HET LEVEN "Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait,...

30 - LAAT U NIET ONTMOEDIGEN! LAAT U NIET ONTMOEDIGEN! "Heb ik het u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word n...

31 - EEN LEVENSVERZEKERINGSPOLIS VOOR U EEN LEVENSVERZEKERINGSPOLIS VOOR U "Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en ve...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen