16 - EEN VERBAZINGWEKKENDE OMVORMING VAN KARAKTER

EEN VERBAZINGWEKKENDE OMVORMING VAN KARAKTER

"Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld." Psalm 17:15

Jezus kwam naar de aarde om in de mens de gelijkenis van zijn Maker te herstellen. Niemand, behalve Christus, is in staat het karakter dat door de zonde is verdorven, opnieuw te vormen. Hij kwam om de duivelen uit te werpen, die de wil hadden overheerst.

De Here Jezus experimenteert met de menselijke harten door Zijn barmhartigheid en Zijn overvloedige genade te tonen. Hij is in staat om het karakter op zo'n wonderbaarlijke manier te hervormen, dat satan en zijn engelen die zich verenigd hebben om tegen God en Zijn wet te rebelleren, hier versteld van staan. Zij zien dit alles als een onneembare sterkte die door spitsvondigheden of misleidingen niet kan worden overweldigd. Voor hen zijn het onbegrijpelijke verborgenheden. De engelen van God, de serafijnen en de cherubijnen, de machten, aan wie is opgedragen met de mens samen te werken, aanschouwen met verwondering en blijdschap, dat gevallen mensen (die eenmaal kinderen des toorns waren, nu, door de beproevingen die Christus hen oplegt, een karakter ontvouwen volgens de gelijkenis van God), in staat zijn als zonen en dochters van Hem een belangrijk aandeel te hebben in het uitvoeren van de bezigheden en genoegens van de hemel.

Zij werden gelouterd in de vuurgloed van het leed. Terwille van Jezus verdroegen zij tegenstand, haat en laster. Zij volgden Hem, ondanks alle conflicten. Zij doorstonden de volkomen verloochening van zichzelf en ervoeren bittere teleurstellingen. Door hun persoonlijke, pijnlijke ervaringen leerden zij de macht van de zon¬de, de schuld en de ellende ervan in te zien. Het besef van het oneindige Offer, dat gebracht werd tot genezing van het kwaad, maakte hen gering en nederig in eigen ogen, en vervulde hun hart met dankbaarheid en lof. Dit kunnen zij, die nooit gevallen zijn, niet naar waarde schatten. Zij hebben veel lief, omdat hun veel vergeven is. Daar zij deel hebben gehad in het lijden van Christus, zijn zij bekwaam gemaakt deel te hebben met Hem in Zijn heerlijkheid.

Christus, ziende op de onbevlekte reinheid en smetteloze volmaking van Zijn volk, aanschouwt dit als het loon van al Zijn lijden, van Zijn vernedering, van Zijn liefde, en als de vervulling van Zijn heerlijkheid. Christus, het grote middelpunt van Wie alle heerlijkheid uitstraalt.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen