Maart

1 - HET ONTSTAAN VAN OPSTANDIGHEID HET ONTSTAAN VAN OPSTANDIGHEID "Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen ...

2 - EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE "De zegen des Heren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen...

3 - HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL "Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val."...

4 - WACHT U VOOR ONWAARACHTIGHEID! WACHT U VOOR ONWAARACHTIGHEID! "Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met ...

5 - ZONDE - BUITENGEWOON ZONDIG ZONDE - BUITENGEWOON ZONDIG "Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod." Romei...

6 - LEVEN OF DOOD? LEVEN OF DOOD? "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, ...

7 - OPSTANDIGHEID ZAL TEN ONDER GAAN OPSTANDIGHEID ZAL TEN ONDER GAAN "De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertr...

8 - DE EIGENZINNIGHEID VAN DE MENS DE EIGENZINNIGHEID VAN DE MENS "Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al m...

9 - DE WEG DER OVERTREDERS DE WEG DER OVERTREDERS "Goed inzicht verschaft gunst, maar de weg der trouwelozen is onbegaanbaa...

10 - DE EERSTE BELOFTE VAN VERLOSSING DE EERSTE BELOFTE VAN VERLOSSING "En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen u...

11 - EEN VERLOSSER VAN AF DE EEUWIGHEID EEN VERLOSSER VAN AF DE EEUWIGHEID "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, d...

12 - GODS PLAN OM DE MENS VRIJ TE KOPEN GODS PLAN OM DE MENS VRIJ TE KOPEN "Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslac...

13 - DE MENS IS NIET IN STAAT ZICHZELF TE VERLOSSE DE MENS IS NIET IN STAAT ZICHZELF TE VERLOSSEN "Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd w...

14 - DE ENGELEN ONZE VRIENDEN EN BESCHERMERS DE ENGELEN ONZE VRIENDEN EN BESCHERMERS "Zijn ze niet allen dienende geesten, die uitgezonden wo...

15 - DE GEBODEN GODS STAAN VAST DE GEBODEN GODS STAAN VAST "De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al ...

16 - EEN HEIMELIJK VERANDEREN VAN DE GEBODEN EEN HEIMELIJK VERANDEREN VAN DE GEBODEN "Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de he...

17 - DE MENS, EEN VRIJ DENKEND WEZEN DE MENS, EEN VRIJ DENKEND WEZEN "Indien iemand diens wil doen wil, zal hij deze leer weten, of z...

18 - IN HARMONIE MET DE HEMEL IN HARMONIE MET DE HEMEL "Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen st...

19 - ER ZIJN WONDERBARE DINGEN IN DE WET VAN GOD ER ZIJN WONDERBARE DINGEN IN DE WET VAN GOD "Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen u...

20 - JEZUS IS ONS VOORBEELD IN HET ONDERHOUDEN VAN JEZUS IS ONS VOORBEELD IN HET ONDERHOUDEN VAN DE WET "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij ...

21 - HET GROTE BEGINSEL VAN DE WET HET GROTE BEGINSEL VAN DE WET "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren." Johanne...

22 - ONZE HULPELOZE TOESTAND IN DE ZONDE ONZE HULPELOZE TOESTAND IN DE ZONDE "Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vra...

23 - HET EVANGELIE VOOR DE BEIDE BEDELINGEN HET EVANGELIE VOOR DE BEIDE BEDELINGEN "Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van...

24 - OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAM OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAMHEID "Immers, de zonde zal over u geen heerschappij...

25 - OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAM OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAMHEID "Immers, de zonde zal over u geen heerschappij...

26 - HOE HET GELOOF VERVOLMAAKT WORDT HOE HET GELOOF VERVOLMAAKT WORDT "Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaa...

27 - HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP? HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP? "Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volst...

28 - HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP? HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP? "Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volst...

29 - HET GROTE BEGINSEL VAN DE VERLOSSENDE MACHT HET GROTE BEGINSEL VAN DE VERLOSSENDE MACHT "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof...

30 - BIDDEN OM MEER ERVARINGEN MET GOD BIDDEN OM MEER ERVARINGEN MET GOD "Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het h...

31 - DE VERLOSSENDE MACHT VAN JEZUS DE VERLOSSENDE MACHT VAN JEZUS "En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kr...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen