13 - DE MENS IS NIET IN STAAT ZICHZELF TE VERLOSSE

DE MENS IS NIET IN STAAT ZICHZELF TE VERLOSSEN

"Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden." Galaten 2:16 (SV)

Een ander Verbond - in de Bijbel het Oude Verbond genoemd - was gemaakt tussen God en Israël op de Sinaï en werd daarna ondertekend met het bloed van een offer...

"God gaf aan Israël Zijn wet, en Hij beloofde grote zegeningen, op voorwaarde dat zij zouden gehoorzamen: "Nu dan, als gij naarstig Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn Verbond houden, dan... zult gij Mij een priesterlijk Koninkrijk en een heilig Volk zijn..." (Exodus 19:5,6). Het volk was zich niet bewust van de zondigheid van het eigen hart, en dat zij zonder Christus onmogelijk Gods wetten konden houden. Dus toonden zij zich onmiddellijk bereid het Verbond met God te sluiten. Zij dachten dat zij hun eigen gerechtigheid konden oprichten, daarom verklaarden zij: "Al wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen" (Exodus 24:7).

Zij waren getuige geweest van de verkondiging van de wet vol eerbiedwaardige majesteit, en zij hadden bevend aan de voet van de berg gestaan. En toch gingen er slechts een paar weken voorbij of zij braken hun Verbond met God, en zij bogen zich om een gesneden beeld te aanbidden. Nu konden ze hun hoop niet meer stellen op de gunst van God, omdat zij het Verbond, dat dit mogelijk maakte, hadden verbroken. Zij zagen hun eigen zondigheid in en hun behoefte aan vergiffenis en werden er toe gebracht te verlangen naar de Verlosser, die geopenbaard werd in het Verbond van God met Abraham en dat verzinnebeeld werd in de offerdiensten...

De eisen, vastgelegd in het "Oude Verbond" waren: "Wees gehoorzaam en leef." "Welke mens deze zal doen, die zal door deze leven." "Vervloekt zij die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, dezelve doende" (Deuteronomium 27:26). "Het Nieuwe Verbond" was op betere beloften gevestigd namelijk de belofte van vergeving van zonden en van Gods genade, die het hart zal vernieuwen en het in overeenstemming zal brengen met de beginselen van Gods wet.

Het Verbond van God met Abraham is het enige middel tot Verlossing.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen