Juni

01 - TIJD, EEN KOSTBAAR TALENT TIJD, EEN KOSTBAAR TALENT "Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen." Psalm ...

02 - GENEESWIJZE VOOR DE LUIHEID GENEESWIJZE VOOR DE LUIHEID "... in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here." Romeinen...

03 - DE WERKELIJKE WAARDE VAN GELD DE WERKELIJKE WAARDE VAN GELD "Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw in...

04 - EEN GEWETEN DAT WORDT OPGEWEKT EEN GEWETEN DAT WORDT OPGEWEKT "Komt tot rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommige...

05 - LEVENDE WELDADIGHEID LEVENDE WELDADIGHEID "Ik heb u alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet a...

06 - GETROUW IN KLEINE DINGEN GETROUW IN KLEINE DINGEN "En hij zeide tot hem:Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het min...

07 - DE BRON VAN AL HET LEVEN DE BRON VAN AL HET LEVEN "Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht." Psa...

08 - IEDERE MINUUT ZORGT HIJ VOOR ONS IEDERE MINUUT ZORGT HIJ VOOR ONS "Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem beho...

09 - HET GROTE DOEL VAN HET LEVEN HET GROTE DOEL VAN HET LEVEN "Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter me ligt en mij u...

10 - EEN LEVENSDUUR EEN LEVENSDUUR "Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de...

11 - ACHTER DE SCHERMEN VAN HET LEVEN ACHTER DE SCHERMEN VAN HET LEVEN "En ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op...

12 - MAAK EEN KEUZE TIJDENS JE LEVEN MAAK EEN KEUZE TIJDENS JE LEVEN "Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want...

13 - ZOEKEN NAAR DE HEMELSE SCHAT ZOEKEN NAAR DE HEMELSE SCHAT "Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn." Colo...

14 - DE PIJL DES DOODS DE PIJL DES DOODS "Indien zij wijs waren, zouden zij dit verstaan, zij zouden op hun einde lette...

15 - LICHT IN SCHADUWEN LICHT IN SCHADUWEN "Want als Hij bedroeft heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gu...

16 - ONZE GEZEGENDE DODEN ONZE GEZEGENDE DODEN "En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in...

17 - DE MENS IS EEN STERFELIJK WEZEN DE MENS IS EEN STERFELIJK WEZEN "Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zi...

18 - DE TOESTAND VAN DE MENS GEDURENDE DE DOOD DE TOESTAND VAN DE MENS GEDURENDE DE DOOD "De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, ...

19 - DE GOEDERTIERENHEID VAN GODS GERECHTIGHEID DE GOEDERTIERENHEID VAN GODS GERECHTIGHEID "En weest niet bevreesd voor hen, die wél het lichaam...

20 - HET ERFDEEL VAN DE RECHTVAARDIGEN HET ERFDEEL VAN DE RECHTVAARDIGEN "Zie, alle zielen zijn van Mij; Gelijk de ziel van de vader, z...

21 - DE LEUGEN VAN DE ONSTERFELIJKE ZIEL DE LEUGEN VAN DE ONSTERFELIJKE ZIEL "Schatten verwerven met bedrieglijke tong is een verwaaiende...

22 - HEDEN IS HET GODS TIJD HEDEN IS HET GODS TIJD "Want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage d...

23 - CHRISTUS, DE EERSTELING CHRISTUS, DE EERSTELING "Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, ...

24 - DE DOOD VERSLONDEN TOT OVERWINNING DE DOOD VERSLONDEN TOT OVERWINNING "Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat...

25 - EEN BIJZONDERE OPSTANDING EEN BIJZONDERE OPSTANDING "Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, deze...

26 - EEN VOORAFGAAND OORDEEL

27 - DE OPSTANDING TEN OORDEEL DE OPSTANDING TEN OORDEEL "Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Here verwachten, zull...

28 - DE LEVENGEVER IS IN AANTOCHT DE LEVENGEVER IS IN AANTOCHT "Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al d...

29 - DROEFHEID EN HOOP DROEFHEID EN HOOP "Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslap...

30 - WANNEER HET EEUWIGE LEVEN BEGINT WANNEER HET EEUWIGE LEVEN BEGINT "En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven e...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen