23 - CHRISTUS, DE EERSTELING

CHRISTUS, DE EERSTELING

"Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn." 1 Corinthiá‰árs 15:19,20

Christus stond op uit de doden, als de Eersteling van hen, die ontslapen zijn. Hij was de vervulling van het beweegoffer en Zijn opstanding geschiedde juist op die dag toen de eerste rijpe schoof voor het aangezicht van de Here zou worden bewogen. Meer dan duizend jaren lang was deze zinnebeeldige plechtigheid ten uitvoer gebracht.

Uit de korenvelden had men de eerste rijpe halmen van het graan verzameld want toen het volk zich opmaakte om naar Jeruzalem te gaan voor het Paasfeest, werd ook de schoof van de eerstelingen, als een dankoffer voor de Here bewogen. Zodra dit gebeurd was, mocht de sikkel pas in het graan worden geslagen en in schoven worden verzameld. De schoof, die God werd toegewijd, stelde de oogst voor. Zo stelde Christus, als Eersteling, de grote geestelijke oogst voor, die zal worden vergaard voor het Koninkrijk van God. Zijn opstanding is de voorafschaduwing en het pand van de opstanding van alle rechtvaardige doden.

De opstanding van Jezus was een voorbeeld van de uiteindelijke opstanding van allen, die in Hem slapen. Het opgestane lichaam van de Zaligmaker, Zijn gedrag, de klank van Zijn stem, waren allen vertrouwd voor Zijn navolgers. Op dezelfde wijze zullen zij, die in Jezus slapen, weer opstaan. Wij zullen onze vrienden herkennen evenals de discipelen Jezus herkenden. Al waren zij mismaakt, ziek of verminkt in dit sterfelijke leven, dan toch zal in hun opgestane en verheerlijkte lichaam hun persoonlijkheid volkomen bewaard zijn gebleven. Aan hun gelaat, dat straalt door het licht dat van Jezus' gezicht op hen afschijnt, zal men de trekken herkennen van Hem, die zij liefhebben.

Bij Zijn tweede komst zullen alle dierbare doden Zijn stem vernemen en zij zullen tevoorschijn komen teneinde een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam te ontvangen. Dezelfde macht, die Christus opwekte uit de doden, zal Zijn gemeente opwekken en deze met Hem verheerlijken, boven alle overheden en machten, boven alle naam die genoemd wordt; niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld.

Hij zal ons met eer ontvangen. Ons zal een kroon worden gegeven met een glans die nooit zal vergaan.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen