22 - HEDEN IS HET GODS TIJD

HEDEN IS HET GODS TIJD

"Want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nú is het de tijd des welbehagens, zie, nú, is het de dag des heils." 2 Corinthiers 6:2

God heeft niet alleen wetten verordend voor het bestuur van alle levende wezens, maar ook van alle werkingen, die de natuur omvatten. Alles is onderworpen aan bepaalde wetten, die niet kunnen worden veronachtzaamd... Zoals de engelen, werden ook de mensen in de Hof van Eden op de proef gesteld. Zij konden á¢áf gehoorzamen en blijven leven á¢áf ongehoorzaam zijn en sterven. God gaf hen al Zijn rijke zegeningen, maar wanneer zij Gods wil veronachtzaamden, zou Hij, Die ook de in zonde gevallen engelen niet spaarde, ook hen niet kunnen sparen. Overtreding zou Zijn gaven wegnemen en zou ellende en verderf over hen brengen.

Adam en Eva overtraden Gods wet. Toen was het noodzakelijk, dat zij uit Eden werden verdreven om te worden gescheiden van de boom des levens, want wanneer zij daarvan gegeten zouden hebben ná...á hun overtreding, dan was de zonde in alle eeuwigheid blijven voortbestaan...

De dood kwam in de wereld door de overtreding. Maar Christus gaf Zijn leven, zodat de mens nog een herkansing kreeg. Hij stierf niet aan het kruis om de wet van God af te schaffen, maar om de mens nog een tweede kans te geven. Hij stierf niet om de zonde onsterfelijk te maken. Hij stierf om het recht zeker te stellen, degene die de macht over de dood bezat, d.i. de duivel, te vernietigen.

Het is niet mogelijk dat de mens zijn eigen verlossing ná...á de dood kan bewerkstelligen... Dit korte aardse leven is de enige tijd die de mens gegeven is om zich voor te bereiden op de eeuwigheid.

Een genadetijd om een karakter te vormen voor het eeuwige leven, krijgt een ieder van ons. Iedereen zal een goede gelegenheid krijgen om te beslissen ten gunste van het leven of de dood...

De genadetijd zal voor hen, die gekozen hebben om een zondig leven te leiden en die de grote verlossing die hun was geboden links lieten liggen, worden afgesloten zodra de dienst van Christus ophoudt, juist vóór Zijn verschijning op de wolken des hemels.

Nú is er nog genade! Nú is er nog de mogelijkheid om gered te worden. Nú, nú is Gods tijd!

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen