April

DE REDDER VAN DE MENSEN

"Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53:5

Het bloed van Christus is het eeuwige tegengif tegen de zonde.

De dood van Christus aan het kruis was een sterven in bereidwillige gehoorzaamheid, anders zou er in deze dood geen verdienste zijn geweest; want het recht zou niet in de plaats van de zondaar een onschuldige straffen, die niet gewillig was de straf te dragen.

Jezus werd "een man van smarten", zodat wij zo gemaakt konden worden dat wij ook de eeuwigdurende vreugde zouden kunnen bezitten. God stond toe dat Zijn geliefde Zoon, vol van genade en van waarheid, uit een wereld zou weggaan, waar een onbeschrijfelijke heerlijkheid was, om te gaan naar een wereld, die bevlekt en verdorven is door de zonde, verduisterd door de vloek en de schaduw van de dood. Hij stond toe, dat Hij het hart van Zijn liefde verliet, en de aanbidding van de engelen, om schande en dood te doorstaan.

Kijk naar het kruis en het verhoogde Offer. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam. Dit lijden, deze doodstrijd, was de prijs van uw verlossing. 4) De bittere beker was ons deel om op te drinken. Onze zonden hebben de beker gevuld. Maar onze dierbare Verlosser nam de beker van onze lippen weg en dronk die zelf leeg, en in plaats daarvan biedt Hij ons een beker van verlossing aan.

Wij kunnen niet peilen hoeveel groter ons verdriet en onze ellende geweest zouden zijn, als Jezus ons niet had omgeven met Zijn menselijke arm van medegevoel en liefde, en ons niet had opgericht.

Wij mogen blij zijn in de hoop... Door Zijn verdiensten hebben wij vergiffenis en genade ontvangen. Hij stierf om onze zonden weg te wassen en ons te bekleden met Zijn gerechtigheid, en ons bekwaam te maken om ons te voegen bij het gezelschap in de hemel, waar wij voor eeuwig in het licht mogen leven.

1 - DE REDDER VAN DE MENSEN DE REDDER VAN DE MENSEN "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden...

02 - EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE "De zegen des Heren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen...

03 - EEN BRON VAN LEVEN EEN BRON VAN LEVEN "Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst...

04 - MIJN GIDS EN MIJN LOODS MIJN GIDS EN MIJN LOODS "Ik leer en onderwijs u, aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; ...

05 - HET OFFERBLOED VAN CHRISTUS HET OFFERBLOED VAN CHRISTUS "Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zij...

06 - GERECHTVAARDIGD DOOR ZIJN BLOED GERECHTVAARDIGD DOOR ZIJN BLOED "Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaa...

07 - VREDE DOOR HET KRUIS VREDE DOOR HET KRUIS "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die...

08 - EEN HEERLIJKE PLAATSVERVANGING! EEN HEERLIJKE PLAATSVERVANGING! "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor o...

09 - EEN VOLKOMEN VERZOENING EN VOLKOMEN VERZOENING"En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben." Romeinen 5:11De oneindige genade van Christus wo ...

10 - HET TYPE WORDT VERVULD IN HET ANTI-TYPE HET TYPE WORDT VERVULD IN HET ANTI-TYPE "Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver...

11 - VERLOSSING EN VERGIFFENISERLOSSING EN VERGIFF VERLOSSING EN VERGIFFENIS "In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de ...

12 - EIGEN GERECHTIGHEID IS NIET TOEREIKEND EIGEN GERECHTIGHEID IS NIET TOEREIKEND "Want Ik zeg u: indien uw gerechtigheid niet overvloedig ...

13 - VERVULD MET ZIJN GERECHTIGHEID VERVULD MET ZIJN GERECHTIGHEID "Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zu...

14 - DE EERSTE SCHREDEN OP HET PAD VAN DE RECHTVAA DE EERSTE SCHREDEN OP HET PAD VAN DE RECHTVAARDIGMAKING "Hem heeft God door Zijn rechterhand ver...

15 - DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS IS TOEREIKEND DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS IS TOEREIKEND "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard gew...

16 - ZIJN GERECHTIGHEID WORDT VERKREGEN DOOR HET G ZIJN GERECHTIGHEID WORDT VERKREGEN DOOR HET GELOOF "Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof...

17 - BEKLEED MET ZIJN GERECHTIGHEID BEKLEED MET ZIJN GERECHTIGHEID "Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, w...

18 - DE WIL VAN GOD ERKENNEN DE WIL VAN GOD ERKENNEN "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de...

19 - HET GELOOF GETOOND DOOR DE WERKEN HET GELOOF GETOOND DOOR DE WERKEN "Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. To...

20 - HEILIGING IS HET WERK VAN EEN GEHEEL LEVEN HEILIGING IS HET WERK VAN EEN GEHEEL LEVEN "En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheili...

21 - HAAT TEGEN DE ZONDE HAAT TEGEN DE ZONDE "Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom...

22 - "INDIEN IEMAND GEZONDIGD HEEFT..." "INDIEN IEMAND GEZONDIGD HEEFT..." "...als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij...

23 - DE TOETS VAN HET KARAKTER DE TOETS VAN HET KARAKTER "Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen va...

24 - DE LADDER TOT DE VOLMAKING DE LADDER TOT DE VOLMAKING "Gelijk ons Zijn goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de god...

25 - DE HEILIGE GEEST, VOL BLIJDSCHAP EN VREDE DE HEILIGE GEEST, VOL BLIJDSCHAP EN VREDE "Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drin...

26 - WAT IS GELOOF? WAT IS GELOOF? "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en een bewijs der dinge...

27 - HET GELOOF KOMT VOORT UIT DE BELOFTEN HET GELOOF KOMT VOORT UIT DE BELOFTEN "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het...

28 - DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS "Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waarto...

29 - DE RECHTVAARDIGE ZAL UIT HET GELOOF LEVEN DE RECHTVAARDIGE ZAL UIT HET GELOOF LEVEN "Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandel...

30 - HET GELOOF IS DE OVERWINNING HET GELOOF IS DE OVERWINNING "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de o...

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen