10 - HET TYPE WORDT VERVULD IN HET ANTI-TYPE

HET TYPE WORDT VERVULD IN HET ANTI-TYPE

"Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus." Efeziërs 2:13

Gods volk, dat Hij Zijn bijzondere schat noemt, was bevoorrecht met twee soorten wetten: de morele wet en de ceremoniële wet.

Vanaf de schepping was de morele wet een noodzakelijk deel van Gods plan, en deze was onveranderlijk zoals Hijzelf onveranderlijk is. De ceremoniële wet was bedoeld te beantwoorden aan een bijzonder doel van Christus' plan voor de verlossing van het mensdom. Het typische stelsel van slachtoffers en offeranden was gevestigd op het feit dat de zondaar door deze diensten het grote Offer zou leren onderscheiden, namelijk Christus. De ceremoniële wet was heerlijk; het was een middel waarin Christus had voorzien in beraad met Zijn Vader, om een hulp te zijn in de verlossing van het mensdom. De gehele ordening van het typische stelsel was gegrond op Christus. Adam zag Christus al voorgesteld in het onschuldige dier, dat de straf voor de overtreding van de wet van God moest ondergaan.

De noodzaak van de offerdienst hield op toen het type werd vervuld in het anti-type namelijk bij het sterven van Christus. In Hem ontmoette de schaduwdienst het wezen. Gods wet zal haar verheven karakter blijven handhaven, zo lang de troon van God duurt. Deze wet is de uitdrukking van Gods karakter. Typen en schaduwen, offeranden en slachtoffers hadden na de dood van Christus aan het kruis geen kracht meer; maar Gods wet werd niet met Christus gekruisigd. Nu misleidt satan de mensen met betrekking tot Gods wet.

De wet van de Tien Geboden leeft, en zal blijven leven tot in eeuwigheid.

God bracht het oneindige Offer, door Zijn eniggeboren Zoon aan onze wereld te geven, niet, om de mens vrijheid te geven de geboden van God te verbreken in dit leven en in het toekomende eeuwige leven.

Hij, Jezus, gaf Zijn kostbaar en onschuldig leven om schuldige mensen van het eeuwig verderf te redden, zodat zij, door het geloof in Hem, schuldloos zouden komen te staan voor Gods troon.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen