11 - VERLOSSING EN VERGIFFENISERLOSSING EN VERGIFF

VERLOSSING EN VERGIFFENIS

"In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade." Efeziërs 1:7

Alleen de genade van Christus rechtvaardigt de zondaar. De mens kan dit op geen enkele wijze verdienen. Rechtvaardigmaking is een volledige, volmaakte vergiffenis van de zonde. Op het moment dat een zondaar Christus aanneemt in het geloof is hem vergeving geschonken. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend en hij behoeft niet meer te twijfelen aan Gods vergevende genade.

Er is in het geloof zelf niets dat ons kan verlossen. Het geloof kan onze schuld niet wegnemen. Christus is de kracht van God voor het behoud van allen die geloven. De rechtvaardigmaking komt tot ons door de verdiensten van Jezus Christus. Hij heeft de prijs betaald voor de verlossing van de zondaar. Toch is het alleen door het geloof in Zijn bloed dat Jezus de gelovige kan rechtvaardigen.

De zondaar kan niet bouwen op zijn eigen goede werken als een middel tot rechtvaardigmaking. Hij moet komen tot het punt, dat hij afstand doet van zijn zonde, en dat hij de verschillende graden van licht, zoals dit geleidelijk op zijn weg schijnt, aanneemt. Hij grijpt eenvoudig in het geloof de vrijwillige en overvloedige voorziening aan, die hem door het bloed van Christus geschonken is. Hij gelooft de beloften van God, die door Christus voor hem zijn gemaakt: heiliging, rechtvaardiging en verlossing. En als hij Jezus volgt, zal hij nederig en met een blij hart in het licht wandelen, en zal het licht verspreiden aan anderen.

Laat de berouwvolle zondaar zijn ogen richten op "het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt". Wanneer wij op Jezus zien, een Man van smarten en bekend met leed, werkend om de verlorenen te redden, veracht, uitgescholden, bespot en van stad tot stad gedreven, tot Zijn opdracht vervuld zou zijn, wanneer wij Hem gadeslaan in Gethsemané, terwijl Hij bloeddruppels uitzweet in smart, en aan het kruis, in doodsnood stervende - als wij dit alles overdenken, zal ons eigen ik geen aanspraak meer maken op erkenning. Als wij op Jezus zien zullen wij ons schamen voor ons koude hart, voor onze traagheid en onze zelfzucht. Dan zullen wij gewillig worden alles of niets te zijn zodat wij met ons hele hart de Meester mogen dienen. Wij zullen blij zijn het Kruis achter Jezus te dragen, beproeving te doorstaan, schande of vervolging om Zijns Naams wil.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen