04 - MIJN GIDS EN MIJN LOODS

MIJN GIDS EN MIJN LOODS

"Ik leer en onderwijs u, aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u." Psalm 32:8

Het leven van de christen is vaak omringd door gevaren, en het wordt hem moeilijk gemaakt zijn plicht te volbrengen. De verbeelding schildert een dreigend verderf voor hem, en gevangenschap en de dood achter hem. Toch spreekt Gods stem duidelijk: "Ga voorwaarts." Het geloof ziet over de moeilijkheden heen, en grijpt de Onzienlijke, de Almachtige aan, en daarom kan het werk niet verijdeld worden. Geloof grijpt de hand van Christus, die wordt gevat in ieder gevaar dat zich voordoet.

Ieder schip, dat vaart op de levenszee, moet de goddelijke Loods aan boord hebben. Maar, wanneer er storm opkomt, wanneer een onweer dreigt, werpen vele mensen hun Loods overboord, en geven hun boot over in de hand van een nietig mens, of zij proberen het schip zelf te besturen. Dan zijn gewoonlijk ramp en schipbreuk het gevolg, en de Loods wordt beschuldigd, dat Hij hen in gevaarlijke wateren heeft gestuurd. U moet uzelf niet in de hand van mensen overleveren, maar zeg: 'De Here is mijn Helper', 'ik zal Zijn raad zoeken, ik wil Zijn wil doen'. Zoals het onmogelijk was voor de Egyptische goden degenen, die op hen vertrouwden te bevrijden. Zo is het voor ons net zo onmogelijk om zonder Gods hulp een werk te doen, ook al stellen mensen nog zo veel vertrouwen in ons. Vertrouw uzelf daarom niet aan de mensen toe. Handel onder de leiding van de goddelijke Gids.

U bent door Christus gekocht. U bent verlost door het kostbaar bloed van het Lam. Pleit voor God op de kracht van dat bloed. Zeg tot Hem: "Ik ben Uw eigendom, omdat U mij geschapen en verlost hebt. Ik eerbiedig het gezag van mensen, en de raad van mijn broeders; maar op deze kan ik mij niet geheel verlaten. U, o mijn God, heb ik nodig, opdat U mij onderricht. Met U heb ik een Verbond gesloten dat ik de goddelijke maatstaf voor mijn karakter zal aannemen, en dat ik U zal maken tot mijn Raadgever en mijn Gids -mijn deelgenoot voor ieder plan met mijn leven. Daarom bid ik U, onderwijst U mij." Stel de heerlijkheid des Heren in uw leven op de eerste plaats. Laat iedere handeling in uw leven worden geheiligd door uw ijver om Gods wil te doen, zodat u anderen niet beïnvloedt om op verboden paden te wandelen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen