05 - HET OFFERBLOED VAN CHRISTUS

HET OFFERBLOED VAN CHRISTUS

"Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam." 1 Petrus 1:18, 19

Op Christus, onze Plaatsvervanger en onze zekerheid, werd al onze ongerechtigheid gelegd. Hij werd tot een overtreder gerekend, zodat Hij ons zou kunnen verlossen van de veroordeling van de Wet.

Hoewel Hij de zonde haatte met een volkomen haat, laadde Hij toch de zonde van de hele wereld op Zijn ziel. Terwijl Hij geen schuld had, droeg Hij de straf van de schuldigen. Onschuldig offerde Hij Zichzelf als een plaatsvervanger voor de overtreders. De schuld van iedere zonde drukte op de goddelijke ziel van de Verlosser van de wereld. De boze gedachten, de boze woorden, de boze daden van elke zoon en dochter van Adam riepen om vergelding over Hemzelf: want Hij was de plaatsvervanger geworden van de mens.

Zie op Hem in de woestijn, in Gethsemané, aan het kruis! De vlekkeloze Zoon van God nam de zondenlast op Zich. Hij, Die één was geweest met God, voelde in Zijn ziel de afgrijselijke scheiding, die de zonde maakt tussen God en de mens. Dit leed wrong van Zijn lippen en de benauwde kreet: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?," weerklonk. Het was de zondenlast, en de verschrikking van de scheiding van Zijn ziel met die van God - dit was het, dat het hart deed breken van de Zoon van God.

"Gij weet," zei Petrus, "dat u niet verlost bent met vergankelijke dingen, als zilver en goud..." (1 Petrus 1:18). O, als dit voldoende zou zijn geweest om de verlossing te kopen van de mens, hoe gemakkelijk zou dit volbracht zijn door Hem, Die spreekt: "Van Mij is het zilver en van Mij is het goud" (Haggaï 2:9). Maar de zondaar kan alleen worden verlost door het kostbaar bloed van de Zoon van God.

Door de hele schatkamer van hemel uit te storten op deze wereld, door ons in Christus de gehele hemel te schenken, heeft God de wil, de liefde, het verstand en de geest van elk menselijk wezen gekocht.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen