06 - GERECHTVAARDIGD DOOR ZIJN BLOED

GERECHTVAARDIGD DOOR ZIJN BLOED

"Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn." Romeinen 5:9

God roept op om geloof in Christus te hebben als ons verzoenend Offer. Zijn bloed is het enige geneesmiddel tegen de zonde. 22) God wil niet dat u zichzelf martelt met het idee dat Hij u niet zou aannemen, omdat u te zondig en te onwaardig bent. Wantrouw Hem niet. U kunt zeggen: "Ik weet, dat ik een zondaar ben. Daarom heb ik een Verlosser nodig. Ik heb van mijzelf geen verdienste of goedheid, waardoor ik aanspraak zou kunnen maken op verlossing, maar ik stel voor Gods aangezicht het allesverzoenend bloed van het vlekkeloos Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En dit bloed is mijn enige pleidooi.

Wij kunnen tot God naderen door Jezus Christus, de Middelaar. Hij is de Enige Weg, waardoor God zonden vergeeft. God kan de zonden niet vergeven ten koste van Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid en Zijn waarheid. Maar Hij vergeeft zonden en dat wel volledig. Er zijn geen zonden, die Hij niet wil vergeven in en door de Here Jezus Christus. Dit is de enige hoop van de zondaar, en als hij in oprecht geloof hierop vertrouwt, is hij zeker van Zijn vergiffenis, die Hij volledig en om niet schenkt. Er is slechts één kanaal, en dit is toegankelijk voor allen. Door dit kanaal staat er een rijke en overvloedige vergiffenis de berouwvolle, verbrijzelde mens te wachten. Zelfs de meest vreselijke zonden worden hem vergeven. Duizenden jaren geleden werden deze lessen onderwezen aan het uitverkoren volk van God. Deze lessen werden nog eens in zinnebeelden en rituelen herhaald, zodat de waarheid in ieder hart zou worden vastgeklonken namelijk dat 'zonder bloedstorting er geen vergeving van zonde is'... De gerechtigheid eiste het lijden van de mens, maar Christus gaf het lijden van God hiervoor in de plaats. Voor Zijn eigen lijden had Hij geen verzoening nodig; al Zijn leed was voor ons. Al Zijn verdiensten en Zijn heiligheid stonden de gevallen mens ter beschikking en werden hem aangeboden als een gave.

Christus doet een beroep op ons, dat wij onze zonden op Hem leggen; op de Zondendrager. Maar als wij ze weigeren van ons weg te doen, dan nemen wij de verantwoordelijkheid op onszelf en zullen wij verloren gaan... Wij mogen op Christus vallen, op de Levende Steen en gebroken worden; maar als deze Steen op ons valt, zal Hij ons tot stof vergruizen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen