07 - VREDE DOOR HET KRUIS

VREDE DOOR HET KRUIS

"Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest." Romeinen 8:1 (SV)

Wanneer zondaren er toe geleid zouden kunnen worden één enkele ernstige blik te slaan op het kruis, als zij een volledig inzicht zouden verkrijgen in de betekenis van deze gekruisigde Verlosser, dan zouden zij zich bewust worden hoe groot Gods erbarmen hoe diep de zondigheid van de zonde is.

Als uw geweten levend gemaakt is door de Heilige Geest, dan zult u iets begrijpen van het kwaad van de zonde en van de macht, de schuld en de ellende ervan, en dan kijkt u er naar met afschuw. En u wilt graag vergeving ontvangen, zodat u gereinigd en bevrijd wordt. Wat kunt u doen om een eenheid met God, een gelijkvormigheid naar Zijn beeld te krijgen?

U hebt vrede nodig, vergiffenis van de hemel, en liefde in uw hart. Dit kunt u met geld niet kopen, en het verstand kan het u niet bezorgen. U kunt het ook niet door eigen wijsheid of inspanning verkrijgen. Maar God biedt het u aan als een gave, "zonder geld en zonder prijs" (Jesaja 55:1). Ga tot Hem en vraag Hem dat Hij uw zonden afwast en u een nieuw hart geeft... En geloof, dat Hij dit doet, omdat Hij het heeft beloofd. Dit is ons voorrecht, dat wij tot Jezus mogen gaan, en worden gereinigd, en dat wij voor de Wet staan zonder beschaamd te zijn, en zonder schuldgevoel.

Wanneer de zondaar aan de voet van het Kruis staat en omhoog kijkt naar Hem, Die voor hem stierf, zodat hij zou worden behouden, dan kan hij werkelijk blij zijn want hij weet dat zijn zonden vergeven zijn. Door bij het kruis te knielen in het geloof, heeft hij de hoogste plaats bereikt, die een mens bereiken kan.

Dank God voor de gave van Zijn dierbare Zoon en bidt, dat Hij niet vergeefs voor u is gestorven. De Geest nodigt u vandaag uit. Kom met uw hele hart tot Jezus, zodat u Zijn zegeningen kunt ontvangen.

En als u de beloften leest, denk er dan aan dat zij de uitdrukking zijn van een onuitsprekelijke liefde en medelijden. Ja, geloof alleen dat God uw Helper is. Hij wil Zijn zedelijk beeld in de mens herstellen! Wanneer u dicht tot Hem nadert met belijdenis en berouw, zal Hij tot u naderen met barmhartigheid en vergiffenis.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen