30 - HET GELOOF IS DE OVERWINNING

HET GELOOF IS DE OVERWINNING

"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof." 1 Johannes 5:4

Het leven van de christen moet een leven van geloof, overwinning en blijdschap in God zijn. "Al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof." Gods dienaar Nehemia sprak in waarheid: "De blijdschap des Heren, die is uw sterkte" (Nehemia 8:11). En Paulus zegt: "Verblijdt u in de Here, te allen tijde, wederom zeg ik u: Verblijdt u" (Philippenzen 4:4). "Verblijdt u te allen tijde. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles... (1Thessalonicenzen 5:16-18).

God is niet alleen gewillig om Zijn dienstknechten alle kracht te geven, die zij nodig hebben. Hij wil hen de wijsheid schenken, naar hun behoeften. Hij zal de hoogste verwachtingen van de mens, die in Hem zijn vertrouwen stelt, meer dan vervullen.

Jezus roept ons niet Hem te volgen om ons vervolgens in de steek te laten. Als wij ons leven overgeven in Zijn dienst, kunnen wij nooit in een situatie komen te staan, waarin God niet zou kunnen helpen. Wat ook onze toestand mag zijn, wij hebben een Gids om ons de weg te wijzen. Wat ook onze moeilijkheden mogen zijn, wij hebben een betrouwbare Raadgever. Wat ook ons verdriet, ons verlies of onze eenzaamheid mag zijn, wij hebben een medelijdende Vriend. Als wij onwetend een verkeerde stap nemen, verlaat Christus ons niet... "Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, de ellendige en die geen helper heeft" (Psalm 72:12).

Het geloof stelt ons in staat om te zien, ver voorbij het tegenwoordige met al zijn lasten en zorgen, naar het grote hiernamaals, waar alles wat ons nu nog verward voorkomt, dan duidelijk zal worden. Het geloof ziet Jezus staan als onze Middelaar ter rechterhand van God. Geloof ziet de woningen, die Christus is gaan bereiden voor hen, die Hem liefhebben. Geloof ziet het kleed en de kroon, die bereid zijn voor wie daar boven komt, en hoort het gezang van de verlosten.

Wij kunnen veel dingen aan onze vriendelijke, hemelse Vader vragen. Wij kunnen in God geloven, wij kunnen op Hem vertrouwen, en door dit te doen kunnen wij Zijn Naam verheerlijken.

Elke dag zullen zij, die in het geloof God liefhebben en dienen, vernieuwde kracht ontvangen .Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen