18 - DE WIL VAN GOD ERKENNEN

DE WIL VAN GOD ERKENNEN

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene." Romeinen 12:2

Christus kwam naar deze wereld om satans leugens, dat God een wet had gemaakt, die de mensen niet konden houden, te openbaren. Toen Hij op de aarde kwam nam Hij de menselijke natuur aan en leidde een leven in gehoorzaamheid. Hierdoor toonde Hij aan dat God geen wet heeft gemaakt, die de mens niet kan houden. Hij toonde aan, dat het voor de mens mogelijk is volmaakt te gehoorzamen aan de wet. Degenen, die Christus aannemen als hun Verlosser - en zo deelhebben aan Zijn goddelijke natuur - worden in staat gesteld Zijn voorbeeld te volgen, door te leven in gehoorzaamheid aan ieder voorschrift van de wet. Door wat Christus voor ons gedaan heeft, kan de mens d.m.v. zijn gehoorzaamheid aantonen dat men hem in de hemel kan vertrouwen en dat hij niet opstandig zal worden.

De Verlosser van de wereld verklaart in al Zijn goddelijke daden: "Ik kan van Mijzelf niets doen." "Dit gebod heb Ik van Mijn Vader gekregen" (Johannes 5:30 en 10:18). Al wat Ik doe is de vervulling van de raad en wil van Mijn hemelse Vader. De geschiedenis van het dagelijkse aardse leven van Jezus is het nauwgezet verslag van de vervulling van de doelstellingen van God ten opzichte van de mens. Zijn leven en Zijn karakter ontvouwden en gaven blijk van een volmaaktheid van karakter, die de mens kan bereiken door deel te krijgen aan de goddelijke natuur, zodat hij de wereld met zijn dagelijkse conflicten kan overwinnen.

De jeugd moet zich steeds de weg voor ogen stellen, die Christus volgde. Bij het bestuderen van Zijn leven, zullen wij leren hoeveel God door Hem wil doen voor Zijn kinderen. En zo zullen wij leren, dat hoe groot onze beproevingen mogen zijn, zij niet het leed dat Christus moest dragen, te boven gaan.

Zij die wandelen, zoals Christus gewandeld heeft, zij die geduldig zijn, en vriendelijk, hoffelijk, zachtmoedig en nederig van hart, zij die het juk met Christus dragen, en Zijn lasten dragen, zij die mensen verlangen te redden, zoals Hij deed, zij zullen ingaan in de vreugde van hun Here. Zij zullen samen met Christus de 'arbeid zien van Zijn ziel', en zij zullen verzadigd worden. De hemel zal overwinnen, want de open plaatsen, die in de hemel zijn ontstaan door de val van satan en zijn engelen, zullen worden gevuld door de verlosten van de Here.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen