17 - BEKLEED MET ZIJN GERECHTIGHEID

BEKLEED MET ZIJN GERECHTIGHEID

"Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit." Jesaja 61:10

Alleen het kleed van Christus Zelf, kan ons gereed maken om te verschijnen voor Gods tegenwoordigheid. Deze bedekking, het Kleed van Zijn eigen Gerechtigheid, zal Christus leggen op iedere berouwvolle, gelovige ziel. Hij zegt: "Ik raad u, dat gij van Mij koopt... witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden..." (Openbaring 3:18).

Dit kleed, dat is geweven op het hemels weefgetouw, heeft niet één draad van menselijke vernuft. Christus in Zijn menszijn, had een volmaakt karakter, en dit karakter biedt Hij aan om het ons te geven. "Al onze gerechtigheden zijn als een verwerpelijk kleed" (Jesaja 64:6). Alles wat wij van onszelf kunnen doen, is door zonde bezoedeld, maar de Zoon van God is geopenbaard, dat Hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in Hem, "de zonde is wetteloosheid" (1 Johannes 3:4). Maar Christus was gehoorzaam aan iedere eis van de wet.

Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid heeft Hij het voor ieder mens mogelijk gemaakt om Gods geboden te gehoorzamen. Wanneer wij onszelf aan Christus onderwerpen, wordt het hart verenigd met Zijn hart, onze wil met Zijn wil, onze gezindheid met Zijn gezindheid. Onze gedachten worden door Hem geleid. Wij leven Zijn leven. Dit is de betekenis van bekleed te worden met het kleed van Zijn gerechtigheid. En als de Here dan op ons ziet, dan ziet Hij niet de bedekking van het vijgeblad, of onze naaktheid en misvorming van de zonde, maar Hij ziet Zijn eigen kleed van gerechtigheid, dat de volmaakte gehoorzaamheid is aan de wet van Jehovah.

Zij, die door Christus worden aangenomen, worden door God gezien, niet zoals zij zijn in Adam, maar zoals zij zijn in Jezus Christus, als zonen en dochters van God.

Wij hoeven ons niet bezorgd te maken over wat Christus en wat God van ons denkt, maar wij moeten proberen te begrijpen wat Gods gedachten zijn over Christus, onze Plaatsvervanger.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen