1 - DE REDDER VAN DE MENSEN

DE REDDER VAN DE MENSEN

"Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden." Jesaja 53:5

Het bloed van Christus is het eeuwige tegengif tegen de zonde.

De dood van Christus aan het kruis was een sterven in bereidwillige gehoorzaamheid, anders zou er in deze dood geen verdienste zijn geweest; want het recht zou niet in de plaats van de zondaar een onschuldige straffen, die niet gewillig was de straf te dragen.

Jezus werd "een man van smarten", zodat wij zo gemaakt konden worden dat wij ook de eeuwigdurende vreugde zouden kunnen bezitten. God stond toe dat Zijn geliefde Zoon, vol van genade en van waarheid, uit een wereld zou weggaan, waar een onbeschrijfelijke heerlijkheid was, om te gaan naar een wereld, die bevlekt en verdorven is door de zonde, verduisterd door de vloek en de schaduw van de dood. Hij stond toe, dat Hij het hart van Zijn liefde verliet, en de aanbidding van de engelen, om schande en dood te doorstaan.

Kijk naar het kruis en het verhoogde Offer. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam. Dit lijden, deze doodstrijd, was de prijs van uw verlossing. 4) De bittere beker was ons deel om op te drinken. Onze zonden hebben de beker gevuld. Maar onze dierbare Verlosser nam de beker van onze lippen weg en dronk die zelf leeg, en in plaats daarvan biedt Hij ons een beker van verlossing aan.

Wij kunnen niet peilen hoeveel groter ons verdriet en onze ellende geweest zouden zijn, als Jezus ons niet had omgeven met Zijn menselijke arm van medegevoel en liefde, en ons niet had opgericht.

Wij mogen blij zijn in de hoop... Door Zijn verdiensten hebben wij vergiffenis en genade ontvangen. Hij stierf om onze zonden weg te wassen en ons te bekleden met Zijn gerechtigheid, en ons bekwaam te maken om ons te voegen bij het gezelschap in de hemel, waar wij voor eeuwig in het licht mogen leven.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen