14 - DE EERSTE SCHREDEN OP HET PAD VAN DE RECHTVAA

DE EERSTE SCHREDEN OP HET PAD VAN DE RECHTVAARDIGMAKING

"Hem heeft God door Zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken." Handelingen 5:31

Velen zijn verward wat betreft de eerste stappen in het werk der verlossing. Men denkt gewoonlijk, dat het berouw een werk is, dat de zondaar zelf moet doen om tot Christus te kunnen gaan. Men denkt, dat de zondaar zichzelf geschikt moet maken om de zegeningen te ontvangen van Gods genade. Maar, hoewel het waar is, dat berouw vooraf moet gaan aan vergiffenis, (want alleen een gebroken en verbrijzeld hart is voor God aangenaam) toch kan de zondaar zichzelf niet tot berouw brengen, of zichzelf voorbereiden om tot Christus te kunnen gaan... De allereerste stap naar Christus wordt afgelegd door Gods Geest; als de mens hierop antwoordt, nadert hij tot Christus om tot berouw te komen.

Toen Petrus voor de hogepriesters en de Sadduceeërs stond, toonde hij duidelijk aan, dat bekering een gift van God is. Terwijl hij van Christus sprak, zei hij: "Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonden." Bekering en berouw zijn even goed een gift van God, als vergeving en rechtvaardigmaking; en men kan het niet ervaren tenzij het door Christus aan de mens gegeven wordt! Als wij tot Christus getrokken worden, dan gebeurt dit door Zijn kracht en Zijn verdienste.

Wie verlangt oprecht naar berouw? Wat moet hij doen? Hij moet tot Jezus komen, precies zoals hij is, en zonder uitstel. Hij moet geloven, dat het Woord van Christus waar is, en als hij nu de belofte gelooft, moet hij vragen, zodat hij ontvangen zal. Als een oprecht verlangen de mens er toe dringt te bidden, zal men niet tevergeefs bidden. De Here zal Zijn Woord vervullen, en Hij zal de Heilige Geest geven, Die tot berouw leidt. Bij het gebed zal hij (de berouwvolle zondaar) geloof voegen, en hij zal niet alleen geloven in de voorschriften van de wet, maar hij zal er ook aan gehoorzamen. Hij zal afstand doen van alle gewoonten en verbintenissen, die ertoe leiden, dat zijn hart wordt verwijderd van God.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen