13 - VERVULD MET ZIJN GERECHTIGHEID

VERVULD MET ZIJN GERECHTIGHEID

"Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Matthéüs 5:6

"Gerechtigheid is heiligheid, gelijkenis met God, en God is liefde" (1Johannes 4:16). "Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid" (Psalm 119:172). En "de liefde is de vervulling van de wet" (Romeinen 13:10). Gerechtigheid is liefde, en liefde is licht en het leven van God. De gerechtigheid van God is belichaamd in Christus. Wij ontvangen gerechtigheid door Hem te ontvangen.

Het is niet door pijnlijke worstelingen of door vermoeiend zwoegen, niet door een geschenk of een offer, dat wij gerechtigheid verkrijgen. Nee, het is een vrije gave voor ieder mens, die hongert en dorst om haar te ontvangen. "O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk!" (Jesaja 55:1). "Hun gerechtigheid is uit Mij," spreekt de Here (Jesaja 54:17). En "dit is Zijn Naam, waarmee men Hem zal noemen: "de Here, onze Gerechtigheid" (Jeremia 23:6).

Geen menselijk werktuig kan voldoen aan de honger en de dorst van de ziel. Maar Jezus spreekt: "Ik ben het Brood des levens, die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten" (Johannes 6:35).

Hoe meer wij van God weten, des te hoger zal ons ideaal zijn voor de vorming van ons karakter en des te ernstiger zal ons verlangen zijn om Zijn gelijkenis te weerkaatsen. Er verbindt zich een goddelijk element met het menselijke, wanneer de ziel streeft naar God en het hart in verlangen kan zeggen: "Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting!" (Psalm 62:6).

De voortdurende uitroep van het hart is: "Meer van U" en de Geest antwoordt: "Veel meer" (Romeinen 5:9,10). De Vader wilde, dat in Christus "al de volheid wonen zou" en "gij zijt in Hem volmaakt" (Kolossenzen 1:19, 2:10).

Christus is de grote schatkamer van rechtvaardigmakende gerechtigheid en van heiligmakende genade. Allen kunnen tot Hem komen, en van Zijn volheid ontvangen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen