20 - HEILIGING IS HET WERK VAN EEN GEHEEL LEVEN

HEILIGING IS HET WERK VAN EEN GEHEEL LEVEN

"En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid." Johannes 17:19

De gerechtigheid, waardoor wij worden gerechtvaardigd, wordt toegerekend; de gerechtigheid, waardoor wij worden geheiligd, wordt toebedeeld. De eerste is onze aanspraak op de hemel, de tweede is onze geschiktheid voor de hemel.

Velen begaan de vergissing heel precies te willen bepalen, waarin de fijne onderscheidingspunten bestaan tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Waarom zouden wij betreffende het zo belangrijke onderwerp 'gerechtigheid door geloof'', nog preciezer proberen te zijn dan de Inspiratie zelf is.

Als de berouwvolle zondaar, verbrijzeld voor Gods aangezicht, Christus' verzoeningswerk voor hem begint te onderscheiden, en hij aanvaardt deze verzoening als zijn enige hoop in dit leven en het toekomende, dan zijn zijn zonden vergeven. Dit is rechtvaardiging door het geloof.

Heiligmaking is niet een werk van een ogenblik, van een uur of van een dag, maar het is een werk voor het hele leven. Heiligmaking wordt niet verkregen door een vluchtig gevoel van geluk, maar het is het gevolg van een gedurig afsterven van de zonde en een standvastig leven voor Christus. De verkeerde eigenschappen kunnen niet recht gemaakt worden, noch kan een hervorming in het karakter tot stand komen door zwakke pogingen, die zo nu en dan worden aangewend. Alleen door een langdurige, volhardende inspanning en een strenge discipline in een aanhoudende strijd, zullen wij overwinnen.

Heiligmaking is niet alleen maar een theorie, een ontroering of een woordvorm, maar het is een levend, actief beginsel toegepast in het dagelijkse leven. Het eist van ons, dat onze gewoonten van eten en drinken en kleding, zodanig zijn, dat daardoor onze lichamelijke, geestelijke en zedelijke gezondheid bewaard blijven. En dat wij onze lichamen mogen aanbieden, niet als een offer dat verdorven is door slechte gewoonten, maar als een levende, heilige, Gode welgevallige offerande.

De Schrift vormt het grote instrument tot omvorming van het karakter. Het Woord van God, dat wordt bestudeerd, en gehoorzaamd en toegepast, werkt in het hart en onderwerpt iedere onheilige eigenschap aan zich.

Zoiets als een ogenblikkelijke heiligmaking bestaat niet. De ware heiligmaking is een dagelijkse arbeid, die duurt zolang het leven duurt.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen