21 - HAAT TEGEN DE ZONDE

HAAT TEGEN DE ZONDE

"Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw medegenoten." Hebreeën 1:9

Wanneer door bekering de zondaar vrede met God vindt door het verzoenende bloed van Jezus Christus, dan is het christelijke leven maar net begonnen.

De genade, die Christus in het hart plant, schept in de mens vijandschap tegen satan. Zonder deze genade, die tot bekering leidt en een nieuw hart geeft zou de mens gevangene van satan blijven. Hij zou een slaaf blijven, die steeds bereid is te doen wat hij vraagt. Maar het nieuwe beginsel zorgt er nu voor dat er strijd plaatvindt, waar vroeger vrede was. Het nieuwe hart, dat Christus geeft, stelt de mens in staat de tiran (de overweldiger) te weerstaan. Zij die een afschuw van de zonde hebben in plaats van deze lief te hebben, en de hartstochten, die in het innerlijk leven de overhand hadden, nu weerstaan en overwonnen hebben, openbaren de werking van een beginsel, dat volledig van boven is.

Gelijkvormigheid aan de wereld én eensgezindheid met Christus zijn onverzoenlijk. Wereldse denkwijzen en wereldse levenswijzen ondermijnen het geestelijk leven in hart en leven. Aanpassing aan de wereld betekent gelijk zijn aan de wereld door de wereldse maatstaf aan te nemen. Geen één mens kan én de wereld dienen én Jezus Christus. Er bestaat een onverzoenlijke vijandschap tussen Christus en de wereld.

Hoe weinigen kunnen zeggen: "Ik ben dood voor de wereld; het leven, dat ik nu leef, is door het Geloof in Gods Zoon!" Terwijl de mensen om ons heen verveeld kunnen rondhangen of in beslag genomen kunnen worden door het zoeken naar werelds plezier en nutteloze lol, zijn onze gedachten in de hemel van waar wij de Verlosser verwachten; het hart verlangt naar God om vergiffenis en vrede, gerechtigheid en ware heiligheid te mogen ontvangen. Het gesprek met God en het overdenken van de hemelse dingen veranderen de mens naar het beeld van Christus.

Laat uw hart zachtmoedig worden, laat het smelten onder de invloed van Gods Geest. U moet niet zoveel over uzelf spreken, want dit zal niemand versterken... Spreek over Jezus, en laat het eigen-ik afsterven, laat het eigen-ik ondergaan in Christus.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen