22 - "INDIEN IEMAND GEZONDIGD HEEFT..."

"INDIEN IEMAND GEZONDIGD HEEFT..."

"...als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." 1 Johannes 2:1

Wanneer wij bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, zullen wij de zonde niet meer liefhebben, want dan zal Christus met ons aan het werk zijn. Wij kunnen fouten maken, maar wij zullen de zonde haten, die het lijden veroorzaakte van de Zoon van God.

Indien iemand die dagelijks gemeenschap met God heeft, van het pad afdwaalt omdat hij voor een ogenblik zijn oog niet gericht heeft op Jezus, is dat niet omdat hij wíl zondigen. Want als hij zijn fout inziet, keert hij zijn ogen weer op Jezus, en het feit dat hij gedwaald heeft, maakt niet dat God minder van hem houdt. Hij weet, dat hij verbonden is met de Verlosser en al zou hij worden berispt, dan klaagt hij niet over God, of loopt met een mokkend gezicht rond, maar hij keert zijn fout in een overwinning.

Er zijn mensen, die de vergevende liefde van Christus hebben leren kennen en die werkelijk verlangen kinderen Gods te zijn. Maar zij zijn zich bewust, dat hun karakter onvolmaakt en hun leven verkeerd is. Zij staan op het punt om te betwijfelen of hun hart wel vernieuwd is door de Heilige Geest. Tot deze mensen zou ik willen zeggen: Wordt niet wanhopig. Wij zullen ons vaak moeten neerbuigen en wenen aan de voeten van Jezus om onze tekortkomingen en onze fouten, maar wij moeten niet ontmoedigd worden. Zelfs al zou de vijand ons overwinnen, wij worden niet aan onszelf overgelaten of door God verworpen. Nee, Christus is aan Gods rechterhand, Die ook voor ons bidt. De geliefde discipel Johannes zei: "Deze dingen schrijf ik u, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." En vergeet de woorden van Christus niet: "De Vader Zelf heeft u lief" (Johannes 16:27). Hij verlangt u weer op te richten en tot Hem Zelf te brengen. Hij verlangt Zijn eigen reinheid en heiligheid in u te zien weerspiegelen. En als u nu maar uzelf aan Hem wilt overgeven, dan zal Hij, Die een goed werk in u is begonnen, dit voortzetten tot de dag van Jezus Christus (Fil. 1:6).

Alle zonde kan overwonnen worden door de kracht van de Heilige Geest.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen