28 - DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS

DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS

"Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen." 1 Timótheüs 6:12

De ernstige raad door de apostel Paulus aan Timótheüs gegeven namelijk dat hij niet zou falen in het doen van zijn plicht, moet de jeugd worden voorgehouden heden ten dage: "Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid" (1Timótheüs 4:12). De zonde die ons zo licht omringt (d.w.z zo gemakkelijk hindert) moet bestreden en overwonnen worden. Onbehoorlijke karaktertrekken, hetzij erfelijk hetzij ontwikkeld, moeten afzonderlijk ter hand worden genomen en moeten worden vergeleken met de grote maatstaf van gerechtigheid. D.m.v. het licht dat van Zijn Woord afstraalt geeft Christus u de kracht om deze karaktertrekken te weerstaan en te overwinnen.

Dag in, dag uit, uur na uur, moet er in uw binnenste een krachtige ontwikkeling van zelfverloochening en van heiliging plaats vinden. Het zal in de werken zichtbaar zijn, dat Jezus in het hart woont door het geloof. Heiliging sluit de ingangen van de mens niet af voor kennis, maar veel meer verruimt deze het verstand en drijft het voort om naar waarheid te speuren als naar een verborgen schat. En de kennis van Gods wil bevordert het werk van heiligmaking. We moeten er ernstig naar streven om de hemel in te kunnen gaan. Ik doe een beroep op u om te geloven in Jezus als uw Verlosser. Geloof, dat Hij bereid is u te helpen door Zijn genade, wanneer u oprecht tot hem komt. Strijd de goede strijd des geloofs. Worstel om de kroon des levens te verkrijgen. Strijd, want satan heeft het op u gemunt; en wanneer u zich niet van hem losrukt, zult u verlamd raken en in het verderf gaan. De vijand staat aan de rechter hand, en aan de linkerhand, voor u en achter u. Maar vertreedt hem onder uw voeten! Strijd, want er is een kroon te winnen.

Binnenkort zullen wij getuigen zijn van de kroning van onze Koning. Degenen, van wie het leven in Christus geborgen is, zij die op deze aarde de goede strijd des geloofs hebben gestreden, zullen blinken door de heerlijkheid van de Herschepper in het Koninkrijk van God.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen