24 - DE LADDER TOT DE VOLMAKING

DE LADDER TOT DE VOLMAKING

"Gelijk ons Zijn goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd." 2 Petrus 1:3 (SV)

Jezus is de ladder die tot de hemel leidt... en God roept ons, dat wij langs deze ladder opklimmen. Maar dit zal ons niet lukken, wanneer wij door het gewicht van aardse schatten naar beneden gedrukt worden. Wij doen onszelf kwaad aan als wij ons gemak en onze persoonlijke voordelen de voorrang geven boven de dingen van God. Aardse bezittingen en een aardse omgeving waarborgen de verlossing niet. Er wordt geen mens door God verhoogd of zekergesteld op grond van aardse rijkdommen. Als wij een ware ervaring willen krijgen in het opklimmen, moeten wij iedere belemmering achter ons laten. Degenen, die opstijgen moeten de voeten stevig op iedere sport van de ladder zetten.

Wij worden verlost door sport na sport de ladder op te klimmen terwijl wij omhoog op Christus zien en ons aan Hem vastklemmen. Dan gaan we stap voor stap hoger tot aan de hoogte van Christus; zodat Hij voor ons wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing geworden is. Geloof, deugd, kennis, matigheid, lijdzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en zelfverloochenende liefde, zijn de sporten van de ladder.

Moed, sterkte, geloof en blindelings vertrouwen in Gods macht om te verlossen zijn daarvoor noodzakelijk. Deze hemelse zegeningen komen niet allemaal in één ogenblik. Zij worden verkregen door jarenlange ervaring. Maar iedere oprechte en ernstige zoeker zal een deelgenoot worden van de goddelijke natuur. Zijn hart zal gevuld worden met een diep verlangen de volheid te leren kennen van die liefde, die kennis te boven gaat. Als hij vordert in het goddelijke leven, zal hij beter geschikt zijn om de verheven, veredelende woorden van het Woord van God te begrijpen, totdat hij door aanschouwen zal veranderd worden en in staat zal worden gesteld het beeld van Zijn Herschepper te weerspiegelen.

Kinderen, luister! Engelen volgen vanuit de hemel welk karakter jij ontwikkelt. Zij wegen alle woorden en alle daden. Daarom moet je goed uitkijken op al je wegen... Laat zien dat je bij God wil horen en dat je in Zijn liefde blijft.

Ware heiliging betekent: God in de eerste plaats liefhebben en onze naaste als onszelf.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen