26 - WAT IS GELOOF?

WAT IS GELOOF?

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en een bewijs der dingen, die men niet ziet." Hebreeën 11:1

Het is niet noodzakelijk bij het beoefenen van het geloof, dat het gevoel tot een hoge graad van opwinding wordt opgevoerd; en het is evenmin nodig, dat wij, om door God te worden gehoord onze smeekbeden luidruchtig opzenden of gepaard laten gaan met lichamelijke bewegingen. Het is waar, dat satan heel vaak in het hart van een berouwvolle zondaar zo'n strijd van twijfel en verzoeking verwekt dat luide kreten en tranen vanzelf tevoorschijn komen; ook veroorzaakt hij soms zo'n intens gevoel van schuld bij de berouwvolle zondaar dat, wanneer deze zijn zonde uitspreekt in berouw, hij een vreselijke strijd doormaakt, die soms gepaard gaat met gekreun, maar die de medelijdende Verlosser hoort en met erbarmen aanhoort. Jezus zal altijd een stil gebed in het geloof beantwoorden. Zij die op eenvoudige wijze Gods Woord vertrouwen en verbinding met de Verlosser proberen te zoeken, zullen Zijn zegening ontvangen.

Geloof is niet hetzelfde als voelen. Waar geloof, is in geen geval verbonden met aanmatiging. Alleen degene, die een waar geloof bezit, is beveiligd tegen aanmatiging, want aanmatiging is satans nabootsing van het geloof.

Geloof legt beslag op de beloften van God, en brengt vrucht voort in gehoorzaamheid. Aanmatiging maakt ook aanspraak op de beloften, maar gebruikt ze, zoals satan deed, om de overtreding te verontschuldigen. Geloof zou onze eerste voorouders ertoe hebben geleid, te vertrouwen in Gods liefde, en Zijn geboden gehoorzaam te zijn. Aanmatiging heeft hen er toe gebracht Zijn wet te overtreden, menend dat Zijn grote liefde hen zou bewaren voor de gevolgen van hun zonde. Het geloof maakt geen aanspraak op de gunsten van de hemel zonder te voldoen aan de voorwaarden, volgens welke de genade zou worden geschonken. Echt geloof is gegrond in de beloften en de voorzieningen van de Schrift.

Echt geloof betekent, dat men het gevoel en de zelfzuchtige verlangens opzij zet, om in alle nederigheid te wandelen met de Here. Het betekent dat men zich Zijn beloften eigen maakt, om deze bij elke gelegenheid toe te passen, gelovend dat God Zijn eigen plannen zal uitwerken in uw hart en in uw leven.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen