11 - ACHTER DE SCHERMEN VAN HET LEVEN

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET LEVEN

"En ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten." Jesaja 42:16

In de annalen van de geschiedenis van de mensheid schijnt de groei van de volkeren, de opkomst en de val van de wereldrijken, af te hangen van de wil en de overmoed van de mensen. Het lijkt of de gebeurtenissen, tot op grote hoogte, bepaald worden door de macht, eerzucht of grillen van de mens. Maar in Gods Woord wordt het gordijn opzij geschoven en zien wij achter de coulissen het gehele spel en tegenspel van de menselijke belangen, hun macht en hartstochten, de werking van de barmhartige God, Die stil en geduldig de raad van Zijn eigen wil uitvoert.

Te midden van de strijd en het rumoer van de volkeren, leidt Hij, Die boven de Cherubijnen gezeten is, nog steeds de aardse zaken. God heeft aan ieder volk en aan ieder mens afzonderlijk, een plaats toegewezen in Zijn grote plan. Mensen en volkeren worden nu gemeten met het meetsnoer in de hand van Hem, Die niet faalt. Allen zullen door hun eigen keuze hun lot beslissen, en God heerst over iedereen, teneinde Zijn doelstellingen te volbrengen. De geschiedenis, die de grote IK BEN heeft beschreven in Zijn Woord, verbindt schakel met schakel in de ketting van profetieá‰án. Van de eeuwigheid af, die reeds in het verleden ligt, tot de eeuwigheid, die in de toekomst ligt, vertellen de profetieá‰án ons in welke tijdsperiode wij leven, en wat ons te wachten staat in de komende tijd. Al wat de profetie voorzegd heeft dat komen zou tot aan deze tegenwoordige tijd, is beschreven op de bladzijden van de geschiedenis. Wij kunnen er van verzekerd zijn, dat al wat nog komen moet, nauwgezet in vervulling zal gaan...

Wij moeten de uitvoering van Gods plan in de geschiedenis van de volkeren en in de openbaring van de dingen die geschieden zullen, ernstig bestuderen, zodat wij die dingen die gezien worden en die niet gezien worden, op hun juiste waarde zullen kunnen schatten. Wij mogen daaruit leren wat het ware doel van het leven is, zodat wij de tijdelijke dingen mogen zien in het licht van de eeuwigheid en wij deze in de meest ware zin, op de edelste wijze mogen aanwenden.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen