08 - IEDERE MINUUT ZORGT HIJ VOOR ONS

IEDERE MINUUT ZORGT HIJ VOOR ONS

"Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt." Psalm 100:3

Het werk van de schepping kan niet door de wetenschap worden verklaard, want welke wetenschap kan het geheimenis van het leven verklaren? 16) Het leven is immers een gave van God.

Het natuurlijke leven wordt door het goddelijke vermogen van ogenblik tot ogenblik bewaard.Toch wordt het niet onderhouden door een duidelijk wonder, maar door middel van zegeningen die binnen ons bereik worden gesteld.

In Zijn wondertekenen openbaarde de Heiland de macht, die onophoudelijk werkt voor het welzijn van de mens om hem te onderhouden en te genezen. Door de middelen in de natuur, is God dag in dag uit, ja, elke minuut van de dag, bezig ons in leven te houden, ons op te bouwen en ons te herstellen. Indien men het lichaam ergens beschadigt, wordt er onmiddellijk een genezingsproces in gang gezet; de middelen in de natuur beginnen hun herstelwerk om weer gezond te worden. De kracht, die in deze middelen aanwezig is, is in feite Gods kracht. Alle levengevende kracht is van Hem afkomstig. Wanneer iemand herstelt van een ziekte, is het God, die hem uiteindelijk geneest. Ziekte, lijden en dood zijn niet van God afkomstig maar zijn het werk van een vijandige macht. Het is satan die verderft en God die geneest.

Wij hebben een machtige les geleerd, wanneer wij onze verhouding tot God en Zijn verhouding tot ons hebben begrepen.

Wij hebben een persoonlijkheid en een identiteit, die uniek is. Niemand kan zijn identiteit in die van een ander laten opgaan. Ieder moet voor zichzelf handelen volgens hetgeen het eigen geweten hem voorschrijft. Wat betreft onze verantwoordelijkheid en onze invloed, zijn wij afhankelijk van God, omdat wij ons leven uit Hem ontvangen. Onze levenskracht verkrijgen wij niet van de mensen, maar van God alleen. Wij zijn Zijn eigendom omdat we door Hem geschapen en verlost zijn. Wij kunnen niet met ons lichaam omgaan naar ons eigen goeddunken. Wij moeten ervoor waken dat ongezonde gewoonten die het lichaam verzwakken en ziek maken ons verhinderen om God volmaakt te kunnen dienen. Wij moeten ervan doordrongen zijn dat heel ons leven en al onze bekwaamheden Hem toebehoren. Hij zorgt ieder ogenblik voor ons, en houdt de levende machine aan de gang. Als het maar voor één ogenblik aan ons werd overgelaten, dan zouden wij sterven. Wij zijn dus volkomen afhankelijk van God.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen