20 - HET ERFDEEL VAN DE RECHTVAARDIGEN

HET ERFDEEL VAN DE RECHTVAARDIGEN

"Zie, alle zielen zijn van Mij; Gelijk de ziel van de vader, zo ook de ziel van de zoon, ze zijn van Mij, de ziel die zondigt, die zal sterven." Ezechiël 8:4

Terwijl het eeuwige leven de erfenis is van de rechtvaardigen, is de eeuwige dood het deel van de onrechtvaardigen.

De ziel die zondigt, zal een eeuwigdurende dood sterven - een dood waaruit geen hoop of opstanding te verwachten is. Gods toorn zal daarmee gestild zijn.

Het verbaasde mij dat satan er zo goed in slaagde de mens te doen geloven, dat de woorden van God "de ziel die zondigt, zal sterven", zouden betekenen: 'de ziel die zondigt, zal nietœ sterven, maar zal voor eeuwig in ellende blijven leven.' De engel zei: "Leven is leven, hetzij in smart of in geluk. Dood is zonder smart, zonder vreugde, zonder haat."

Christus doorstond een smartelijke dood onder de meest vernederende omstandigheden, zodat wij 'leven' mochten hebben. Hij gaf Zijn kostbaar leven prijs om de dood te overwinnen en Hij verrees uit het graf. Vele tienduizenden van engelen, die neerdaalden om te zien hoe Hij het leven weer opnam, dat Hij had afgelegd, hoorden Zijn triomferende woorden toen Hij boven de gespleten grafsteen verrees met de verkondiging: "IK ben de opstanding en het leven" (Joh. 11:25).

De vraag: "Zo een mens sterft, zal hij nog leven?" werd beantwoord. Door de straf voor de zonde te dragen, door in het graf af te dalen, heeft Christus de graftombe verlicht voor allen die in het geloof sterven. God heeft in de gestalte van een mens leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Door Zijn dood heeft Christus eeuwig leven verworven voor allen die in hem geloven. Door te sterven veroordeelde Hij degene die de oorzaak was van zonde en ontrouw, om de straf van de zonde te ondergaan n.l. 'de eeuwige dood'.

Christus, de Bezitter en de Gever van het eeuwige leven, is de Enige Die de dood kan overwinnen. Hij is onze Verlosser.

In Christus is zelf het leven. Hij is ook de bron van al het geschapen leven. Hij is gestorven om de vijand die de macht over de dood heeft te vernietigen. Hij is de Bron van alle leven. Er is balsem in Gilead en ook een Heelmeester.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen