28 - DE LEVENGEVER IS IN AANTOCHT

DE LEVENGEVER IS IN AANTOCHT

"Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen." Job 14:14

De Leven-gever zal Zijn bezit dat Hij gekocht heeft, in de eerste opstanding opwekken. Tot aan dat heerlijke ogenblik - als de laatste bazuin zal klinken en de uitgebreide legerschare tevoorschijn zal komen tot een eeuwige overwinning - zulllen de slapende heiligen door God, die hen bij name kent, als kostbare edelstenen veilig bewaard worden. Door de macht van de Verlosser, die gedurende hun leven in hen woning maakte, worden zij uit de doden tevoorschijn gebracht.

Onze hoop vergaat vaak wanneer onze geliefden door de dood van ons worden afgescheurd, wanneer wij hun ogen moeten sluiten en wij hen moeten wegdragen naar het graf. Maar de hoop, dat wij niet voor eeuwig gescheiden zijn, houdt ons geestelijk staande. Wij zullen hen die in Jezus zijn ontslapen en waarvan we zoveel houden, weer terugzien. Zij zullen uit het rijk van de vijand terugkeren. De Levengever is in aantocht. Miljarden heilige engelen, begeleiden Hem op Zijn weg. Hij maakt de banden van de dood los; Hij verbreekt de boeien van het graf en de kostbare gevangenen komen tevoorschijn, gezond en in onsterfelijke schoonheid.

Onze persoonlijke identiteit is bewaard gebleven in de opstanding, maar ons lichaam zal niet van dezelfde stoffelijke substantie zijn als toen wij in het graf afdaalden... Bij de opstanding zal ieder mens zijn eigen karakter hebben. God zal op Zijn tijd de doden oproepen en ze weer de levensadem ingeven en Hij zal de dorre doodsbeenderen gebieden om tot leven te komen.

De keten die de gezinsleden bindt, zal hersteld worden. Wanneer wij op onze doden zien, kunnen wij aan de morgen denken, dat Gods bazuin weerklinken zal en de doden onverderfelijk opgewekt worden en wij veranderd zullen worden (1 Cor 15:52).

De laatste sporen van de vloek van de zonde zullen worden weggenomen en de getrouwen van Christus zullen verschijnen in "de schoonheid van de Here onze God", daar zij in á...álles het volmaakte beeld van hun Here weerkaatsen.

Wanneer wij nu sterven, zijn wij dan bereid dat wij dit kunnen doen met onze hoop op Jezus Christus?Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen