29 - DROEFHEID EN HOOP

DROEFHEID EN HOOP

"Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben." 1 Thesssalonicensen 4:13

Tot de bedroefden zou ik willen zeggen: 'Weest getroost in de hoop van de opstandingsmorgen.' Het water waarvan u gedronken heeft, is even bitter van smaak, als het water van Mara dat de kinderen van Israel in de woestijn gedronken hebben, maar Jezus is Degene die het zoet kan maken door Zijn liefde.

God heeft voorzien in balsem voor iedere wond. Er is een balsem en een Heelmeester voor Gilead. Onderzoekt daarom de Schrift zoals nooit tevoren! Vraag de Here om wijsheid in elke nood. Wanneer u in moeilijkheden bent, vraag aan Jezus u een uitweg uit uw ellende te tonen. Uw ogen zullen dan opengaan voor het geneesmiddel, en u zult de genezende beloften, zoals die in Zijn Woord vermeld staan, weten toe te passen op uw moeilijkheden. Op deze wijze zal de vijand geen opening vinden om u tot droefheid te brengen en tot ongeloof, maar u zult daarentegen geloof, hoop en moed krijgen in de HERE. De Heilige Geest zal u een helder onderscheidingsvermogen schenken om iedere zegen te zien en toe te passen op uw situatie, en deze zegen zal werken als een tegengif voor uw droefheid, als een geneesmiddel voor iedere bittere slok, die aan uw lippen gebracht wordt. Iedere bittere teug zal worden vermengd met de liefde van Jezus en in plaats van zich te beklagen over de bitterheid, zult u zich bewust worden, dat de liefde en genade van Jezus op zodanige wijze met uw droefheid vermengd zijn, dat deze uiteindelijk omgezet is in een nederige, heilige en geheiligde vreugde.

Toen Henry White, onze oudste zoon, stervende was, zei hij: 'Wanneer je bedlegerig bent en Jezus bij je is, kan het toch een aangename plaats zijn.' Wanneer wij verplicht zijn het bittere water te drinken, denk dan niet aan de bitterheid maar aan het heerlijke en blinkende water van het hiernamaals. In een moeilijke tijd kan de genade van Christus de mens zekerheid geven. Wanneer wij aan het doodsbed staan en zien hoe een christen het leed verdraagt en door de vallei des doods gaat, verkrijgen wij kracht om te lijden... en om te volharden. Wij zullen vol goede moed doorgaan om mensen tot Jezus te leiden.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen