25 - EEN BIJZONDERE OPSTANDING

EEN BIJZONDERE OPSTANDING

"Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen." Daniel 12:2

Te middernacht openbaart God Zijn macht om Zijn volk te bevrijden. De zon verschijnt in al zijn kracht. Tekenen en wonderen volgen elkaar in snelle afwisseling op. De onrechtvaardigen aanschouwen met schrik en ontsteltenis het tafereel, terwijl de rechtvaardigen met een verheven blijdschap de tekenen van hun bevrijding gadeslaan. Alles in de natuur schijnt uit zijn gewone baan te zijn ontspoord. De rivieren stromen niet; zware donderwolken komen opzetten en botsen tegen elkaar. In het midden van die donkere wolkenhemel is echter één heldere plek van onbeschrijflijke heerlijkheid. Daar vandaan klinkt de stem van God zoals 'de stem van vele wateren', die zegt: "Het is geschied" (Openb. 16:17).

Deze stem doet de hemelen en de aarde schudden. Er vindt een machtige aardbeving plaats, zoals nooit is geschied sedert mensen op aarde zijn: "een zodanige aardbeving en zo groot" (Openb.16:18). De hele aarde deint op en neer zoals de golven van de zee. De aardkorst scheurt open. Het is alsof de fundamenten van de aarde het begeven.

De graven openen zich en "velen, die in het stof der aarde slapen, ontwaken; dezen ten eeuwige leven en genen tot smaadheden en tot eeuwig afgrijzen" (Dan. 12:2). Allen die in het geloof aan de derde engelboodschap gestorven zijn, komen verheerlijkt uit het graf te voorschijn om het vredesverbond te horen dat God met hen sluit die Zijn wet bewaard hebben.

Degenen die in het geloof van de derde engelboodschap zijn gestorven, en die de Sabbat hielden, komen te voorschijn uit hun stoffige bed. 69) "Ook degenen, die Hem doorstoken hebben" (Openb. 1:7), zij, die Christus in Zijn doodsstrijd hoonden en bespotten. Ook de heftigste tegenstanders van Zijn waarheid en Zijn volk, worden opgewekt om Hem in al Zijn heerlijkheid te aanschouwen en te zien hoe de getrouwen en gehoorzamen eerbewijzen ontvangen.

Vanuit de hemel wordt Gods stem gehoord, Die de dag en het uur van Jezus komst aankondigt, en het eeuwig verbond aan Zijn volk verkondigt. Als de zegen is uitgesproken over hen die God eerden door de Sabbat heilig te houden, wordt er een machtige kreet van overwinning vernomen.)Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen