14 - DE PIJL DES DOODS

DE PIJL DES DOODS

"Indien zij wijs waren, zouden zij dit verstaan, zij zouden op hun einde letten." Deuteronomium 32:29

De Here "plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte" (Klaagliederen 3;33). "Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Here Zich over degenen die Hem vrezen. Want Hij weet welk maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn" (Ps.103:13,14). Hij kent ons hart, want Hij leest ieder geheim van de ziel... Hij kent het einde van het begin af aan. Velen zullen, voordat het verschrikkelijke oordeel van de tijd der benauwdheid over de wereld zal komen, ter ruste worden gelegd.

Jezus, de Verlosser der wereld, bad: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan", en Hij voegde eraan toe "doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt" (Matth.26:39). Hoeveel te meer zouden beperkte stervelingen zich evenzo moeten overgeven aan de wijsheid en de wil van God.

Wij hebben slechts een korte levenstijd hier op aarde en wij weten niet hoe spoedig de pijl des doods ons hart zal treffen. Wij weten niet wanneer wij worden geroepen de wereld en alle wereldse belangen los te laten. Nog maar enkele korte jaren en voor een ieder, die nu tot de levenden gerekend wordt, zal het bevel uitgaan:"Wie onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en wie rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt, en wie heilig is, dat hij nog geheiligd worde" (Openb. 22:11).

Zijn wij voorbereid? Hebben wij van God, de Bestuurder en Wetgever van de hemel en van Jezus Christus, Die Hij in de wereld gezonden heeft om Hem te vertegenwoordigen, kennis ontvangen? Wanneer ons levenswerk geeïndigd zal zijn, zullen wij dan in staat zijn om te zeggen, zoals Christus, ons Voorbeeld, zei: "Ik heb u verheerlijkt op aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen... Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen" (Joh.17:4-6).

De engelen van God proberen onze gedachten af te leiden van onszelf en van de aardse dingen. Laat hun werk daarom nooit tevergeefs zijn.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen