06 - GETROUW IN KLEINE DINGEN

GETROUW IN KLEINE DINGEN

"En hij zeide tot hem:Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw zijt geweest, heb gezag over tien steden." Lucas 19:17

Talenten die gebruikt worden, zijn talenten die zich vermenigvuldigen. Succes is niet het gevolg van toeval of van lotsbestemming. Het is de uitwerking van Gods eigen voorzienigheid; het loon van getrouwheid, deugd en volharding in het moeitevol strijden. De Here wil graag dat wij elke gave die wij bezitten, op de juiste manier gebruiken. Als wij dit doen, dan zullen wij grotere gaven ontvangen om te gebruiken. Hij begiftigt ons niet op een bovennatuurlijke wijze met alle bekwaamheden, die we van onszelf missen, maar omdat we gebruiken wat we bezitten, zal Hij met ons werken zodat iedere bekwaamheid toeneemt en versterkt wordt.

Hoe wonderbaarlijk sterk kan een zwak mens worden, hoe vastberaden in zijn moeitevol zwoegen en hoe vruchtbaar kunnen de resultaten zijn als een zwak mens zijn vertrouwen in de macht van God stelt!

De mens die met weinig kennis begint en op nederige wijze meedeelt wat hij weet, terwijl hij ijverig probeert zijn kennis te vermeerderen, zal zien dat de gehele hemelse schatkamer voor hem openstaat in afwachting van wat hij vragen zal. Hoe meer licht hij zoekt om uit te delen, des te meer licht zal hij ontvangen.

De mens die in de gelijkenis een talent ontving "ging heen en begroef het in de aarde en verborg het geld van zijn Heer" (Matth. 25:18). Hij was degene die de geringste gave had ontvangen, en zijn talent ongebruikt liet liggen. Dit voorbeeld is als een waarschuwing opgetekend voor een ieder, die meent dat zijn ontvangen gaven te gering zijn om Christus daarmee te kunnen dienen. Zij zouden alleen iets in vreugde ondernemen wanneer zij grotere gaven zouden ontvangen. Maar omdat zij slechts in kleine dingen van dienst kunnen zijn, denken zij gerechtvaardigd te zijn door niets te doen. Hierin dwalen zij. Door de uitdeling van de gaven beproeft de Here de karakters. De man die de gelegenheid voorbij liet gaan om zijn talent te gebruiken, toonde dat hij een ontrouwe dienstknecht was. Zelfs al zou hij vijf talenten hebben ontvangen, dan nog zou hij deze net als het één talent hebben begraven.

God heeft voor al onze talenten een bestemming, hoe gering ze ook mogen lijken. Door trouw te zijn in het nauwgezet uitvoeren van de kleine dingen van het leven, zullen wij door God geschikt worden geacht om grotere verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Wanneer wij die kleine dingen ten uitvoer brengen, zal Hij dit werk vermenigvuldigen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Zij zullen de meest waardevolle invloed uitoefenen in Zijn werk.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen