12 - GODS PLAN OM DE MENS VRIJ TE KOPEN

GODS PLAN OM DE MENS VRIJ TE KOPEN

"Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn." Genesis 17:7

Zoals de Bijbel twee wetten kent, waarvan de ene onveranderlijk en eeuwig is en de andere tijdelijk, zo zijn er ook twee Verbonden. Het Verbond van genade was het eerst met de mens gemaakt in Eden, toen er na de val een goddelijke belofte was gegeven, dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Dit Verbond bood aan elk mens vergeving en de hulp van Gods genade om in de toekomst door het geloof in Christus, gehoorzaam te zijn.

Dit Verbond beloofde hun bovendien het eeuwige leven op voorwaarde van trouw aan Gods wet. Op deze wijze ontvingen de patriarchen de hoop op verlossing. Ditzelfde Verbond werd aan Abraham vernieuwd in de belofte: "En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde naardien gij aan Mijn stem gehoorzaam zijt geweest" (Genesis 22:18). Deze belofte wees op Christus. Zo heeft Abraham het begrepen, en hij geloofde dat Christus zijn zonden vergaf. Het was nu dit geloof, dat hem werd toegerekend tot gerechtigheid. Het verbond met Abraham handhaafde ook het gezag van de wet van God. De Here verscheen aan Abraham, en zei: "Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en weest oprecht." Gods getuigenis ten aanzien van Zijn getrouwe dienstknecht was: "Abraham is gehoorzaam geweest aan Mijn stem en heeft Mijn bevel onderhouden, Mijn Geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten" (Genesis 17:1, 26:5).

Het Verbond met Abraham werd bekrachtigd door het bloed van Christus, en dit wordt genaamd het "tweede" of het "nieuwe" Verbond, omdat het bloed - waarmee het Verbond werd verzegeld - werd gestort ná...á het bloed van het eerste Verbond.

Het 'Verbond der genade' is niet een nieuwe waarheid, want deze heeft altijd al in Gods Geest bestaan. Daarom heet het "het eeuwig Verbond". Voor ons is er alleen hoop, als wij behoren onder het Verbond van Abraham, dat is het 'Verbond der genade' door het geloof in Christus Jezus. 47) Het evangelie, dat aan Abraham werd verkondigd en waardoor hij hoop ontving, was hetzelfde evangelie, dat aan ons heden wordt verkondigd. Abraham keek op Jezus, die ook de Maker en de Voleinder is van ons geloof.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen