14 - DE ENGELEN ONZE VRIENDEN EN BESCHERMERS

DE ENGELEN ONZE VRIENDEN EN BESCHERMERS

"Zijn ze niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?" Hebreeën 1:14

De gehele hemel werd ook betrokken bij het plan, dat de verlossing van de mens zeker zou stellen door het oneindige Offer, dat daarvoor nodig was. De engelen konden zich niet verheugen toen Christus het Verlossingsplan voor hen openlegde; want zij zagen dat de verlossing van de mens hun geliefde Leidsman een onuitsprekelijk leed zou kosten. Zij hoorden met verdriet en verbazing dat Hij uit de vredevolle en reine hemel zou neerdalen, om dan in aanraking te komen met de gevallen aarde, en vervolgens verdriet, schande en de dood zou moeten doorstaan...

De engelen boden aan, dat zij zich zouden offeren voor de mens. Maar het leven van een engel kan deze schuld niet betalen. Dat kan alleen Hij, Die de mens geschapen had. Deze alleen was bij machte de mens te verlossen, vrij te kopen. Toch zouden de engelen mogen meehelpen in het verlossingsplan. Christus zou "een weinig minder dan de engelen" worden gemaakt, "vanwege het lijden van de dood" (Hebreeën 2:9). Omdat Hij de menselijke natuur op Zich zou nemen, zou Zijn kracht niet gelijk zijn aan die van de engelen, en zo zouden zij Hem kunnen dienen en Hem sterken, en Hem in zijn lijden bijstaan. Door hun gewilligheid om te dienen konden ze gestuurd worden om diegenen te helpen, die erfgenamen zouden zijn van de verlossing. Zij zouden degenen, die onder Gods genade leefden, beschermen tegen de macht en invloed van de boze engelen, en tegen de duisternis, die satan voortdurend rondom hen opwierp.

Engelen zijn altijd daar aanwezig, waar zij het meest nodig zijn, bij hen die de moeilijkste strijd met zichzelf te strijden hebben, en van wie de omgeving waarin zij leven, het meest ontmoedigend is. Zwakke angstige mensen, die veel slechte karaktertrekken bezitten, staan onder hun speciale hoede. Wat de zelfzuchtige mens een vernederend werk zou vinden, dá...át doen deze zondeloze heilige engelen. Zij dienen namelijk ellendige mensen, die in elk opzicht wat 'karakter' betreft lager staan dan zij zelf.

Al de hemelse engelen zijn eendrachtig in het werk, dat bedoelt is aan de mens de oneindige schatten van de betere wereld te brengen.

God en Christus en de hemelse engelen strijden met u mee... En in de kracht van de Verlosser, kunt u meer dan overwinnaars worden!

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen