15 - DE GEBODEN GODS STAAN VAST

DE GEBODEN GODS STAAN VAST

"De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al Zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid." Psalm 111:7,8

De wet van God bestond vóór de schepping van de mens, anders zou Adam niet hebben kunnen zondigen. Na de overtreding van Adam zijn de beginselen van de wet niet veranderd, maar zij werden in een bepaalde vorm gerangschikt en tot uitdrukking gebracht om de mens in zijn gevallen staat te bereiken.

De engelen werden door de wet bestuurd. Satan viel, omdat hij de beginselen van Gods bestuur overtrad. Nadat Adam en Eva waren geschapen, maakte God hun Zijn wet bekend. De wet was toen niet opgeschreven, maar Jehova sprak de wet tot hen en herhaalde deze bij verschillende gelegenheden.

God, Die in Zijn liefde verlangde ons op te richten en te veredelen, gaf ons een maatstaf van gehoorzaamheid. In een ontzagwekkende majesteit, te midden van donder en bliksem, verkondigde Hij vanaf de berg Sinai Zijn tien voorschriften. Deze wet openbaart alle plichten van het mensdom. De vier eerste geboden beschrijven onze plicht tegenover God en de laatste zes drukken onze plichten tegenover de mens uit.

De wet van God, die een openbaring is van Zijn wil, een afdruk van Zijn karakter, moet eeuwig duren "als een getrouw getuige in de hemel." Er is niet één gebod uitgewist, niet één jota noch één tittel veranderd. De psalmist zegt: "O, Here! Uw Woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen!"

Vanaf het begin was er grote strijd over Gods wet. Satan had geprobeerd te bewijzen, dat God onrechtvaardig was, dat Zijn wet onjuist was en dat voor het welzijn van het heelal, de wet moest worden veranderd. Door de wet aan te vallen, bedoelde hij het gezag van de Maker ervan te niet te doen.

Door de verleidingen van satan is het gehele mensdom tot overtreder geworden; maar door het Offer van Zijn Zoon is er een weg geopend waardoor er een weg terug tot God ontstond. Door de genade van Christus kunnen wij geschikt gemaakt worden om gehoorzaam aan Gods wet te zijn.

Wanneer wij volledig op God vertrouwen, wanneer wij ons verlaten op de verdiensten van Jezus als een zonden-vergevende Verlosser, zullen wij al de hulp ontvangen, die wij nodig hebben.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen