16 - EEN HEIMELIJK VERANDEREN VAN DE GEBODEN

EEN HEIMELIJK VERANDEREN VAN DE GEBODEN

"Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen...." Daniël 7:25

Satan heeft het Verlossingsplan niet kunnen verhinderen. Jezus werd gekruisigd, en Hij stond op de derde dag weer op. Satan zei tegen zijn engelen, dat hij zelfs de kruisiging en de opstanding in zijn voordeel zou gebruiken. Het was zijn plan, om degenen die beleden in Jezus te geloven, te verleiden. Hij zou hen proberen te laten geloven dat niet alleen de wetten die het fundament voor de Joodse offerdiensten waren, hadden opgehouden te gelden met het sterven van Christus, maar dat de tien geboden ook met Zijn sterven hadden afgedaan...

Bovendien zei satan tegen zijn engelen... dat de tien geboden zo duidelijk waren dat velen geloofden dat deze nog steeds bindend waren. Daarom moest hij proberen - het vierde gebod - , dat de levende God doet kennen te vervalsen. Hij bracht zijn vertegenwoordigers er toe het te wagen de Sabbat te veranderen, het gebod dat als enige van de tien geboden de ware God naar voren brengt, de Schepper van hemel en de aarde. Satan toonde hen de glorierijke opstanding van Jezus en zei tegen hen, dat Hij, bij Zijn opstanding op de eerste dag van de week, de Sabbat verplaatste van de zevende dag naar de eerste dag van de week. Op die wijze gebruikte satan de opstanding om zijn plan te bevorderen. Hij verblijdde zich met zijn engelen, dat de dwalingen, die zij hadden voorbereid, zo gemakkelijk door de belijdende vrienden van Christus werden aangenomen.

Satan, die door middel van de niet toegewijde leiders van de gemeente werkte, veranderde op slinkse wijze het vierde gebod, en probeerde de vanouds gewijde Sabbat opzij te schuiven. In de plaats van de dag die God had gezegend en geheiligd (Genesis 2:2,3) verhief hij de feestdag, die door de heidenen werd waargenomen als 'de eerbiedwaardige dag van de zon'.

De Here heeft duidelijk de weg bepaald die naar Gods Stad voert, maar Satan, de grote afvallige, heeft de wegwijzer veranderd, door een valse Sabbat in te stellen. De vijand van God, heeft de wegwijzer omgedraaid, zodat deze nu wijst naar het pad van ongehoorzaamheid, alsof dit leiden zou naar het pad van geluk. "Hij heeft gemeend de tijden en de wet te veranderen" (Daniël)

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen