6 - LEVEN OF DOOD?

LEVEN OF DOOD?

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here." Romeinen 6:23

God, de Oneindige en Alwijze, kan vanaf het begin het einde zien. Zijn plannen aangaande het kwaad waren verreikend en allesomvattend. Het was Zijn bedoeling niet alleen een eind te maken aan de opstand, maar om aan heel het heelal de aard van de opstand duidelijk te maken... Dan zal gezien worden dat allen die Gods geboden hebben prijsgegeven, zich aan de kant van satan hebben gesteld in hun strijd tegen Christus. Als de vorst van deze wereld geoordeeld zal worden, en allen die zich met hem verenigd hebben, zijn lot zullen delen, zal het heelal als getuige van dit vonnis uitroepen: "Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der heiligen" (Openb. 15:3).

Bij de uiteindelijke voltrekking van het vonnis zal het duidelijk zijn dat er geen enkele reden bestaat voor de zonde. Wanneer de Rechter van de hele aarde aan satan zal vragen: "Waarom ben je tegen Mij in opstand gekomen en heb je Mij de onderdanen van mijn Koninkrijk ontnomen?", zal de aanstichter van het kwaad geen enkele verontschuldiging kunnen aanvoeren. Iedereen zal met stomheid geslagen zijn en de opstandige engelen zullen geen woord kunnen uitbrengen... Het gehele heelal zal kunnen zien wat de aard en de gevolgen van de zonde zijn. Als volledige uitroeiing van de zonde direct na de zondeval zou hebben plaatsgevonden, zou dat de engelen angst hebben ingeboezemd en het zou God hebben onteerd; nu zal Zijn liefde bewezen en Zijn eer bevestigd worden voor alle schepselen van het heelal... Het kwaad zal nooit meer voorkomen. Gods Woord zegt: "Geen tweede maal verheft zich de benauwdheid" (Nahum 1:9). Een gereinigde en beproefde schepping zal eeuwig trouw blijven aan Hem, van wie het karakter een oneindige liefde en wijsheid openbaart.

Hij die de weg van ongehoorzaamheid aan Gods geboden kiest, bepaalt daarmee zijn toekomstig lot. Hij zaait (op de akker) van zijn vlees, en zal uit zijn vlees verderf oogsten, het tegenovergestelde van het eeuwige leven. Onderwerping aan God en gehoorzaamheid aan Zijn heilige wet, oogsten het goede resultaat. "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die gij gezonden hebt" (Johannes 17:3).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen