7 - OPSTANDIGHEID ZAL TEN ONDER GAAN

OPSTANDIGHEID ZAL TEN ONDER GAAN

"De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus Christus zij met u!" Romeinen 16:20

Sinds Adam toegaf aan de misleiding van satan, heeft de strijd steeds gewoed tussen goed en kwaad, tussen God en satan. Met het doen van rechtvaardigheid is een macht verbonden, die satan niet kan overwinnen. Gerechtigheid heeft een levenskracht, die goddelijk is. Tenslotte zal de waarheid overwinnen over leugen en God zal de vijand verslaan. 26) Christus overwon satan ten behoeve van ons... Hij is machtiger dan satan, en Hij zal hem binnen korte tijd verbrijzelen onder onze voeten. 27) Uit erbarmen voor het heelal, zal God uiteindelijk de verwerpers van Zijn genade vernietigen.

"Het regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker" (Psalm 11:6).

Terwijl 'het leven' de erfenis is van de rechtvaardigen, is de 'dood' het deel van de goddelozen. Mozes verklaarde aan het volk Israël: "Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede, en de dood en het kwade" (Deuteronomium 30:15). De dood waarop gewezen wordt in deze Bijbeltekst, is niet de dood die werd verkondigd aan Adam, want het hele mensengeslacht ondergaat deze straf voor zijn overtreding. Hier wordt gewezen op 'de tweede dood', die wordt gesteld tegenover het 'eeuwige leven'. 30) De goddelozen worden tenslotte met wortel en tak vernietigd in de reinigende vlammen. Satan is de wortel, zijn volgelingen de takken. De volledige straf voor de overtreding van de wet wordt aan hen gegeven; aan de eis van de wet is voldaan. Terwijl de hemel en de aarde, het oordeel bezien, getuigen zij van de gerechtigheid van Jehova.

Het vernietigingswerk van satan is voor eeuwig geëindigd. Zesduizend jaren lang heeft hij zijn wil uitgevoerd en hij heeft de aarde vervuld met ellende en hij was oorzaak van leed in het gehele heelal. Heel de schepping heeft gekermd in barensnood. Nu zijn Gods schepselen voor eeuwig verlost van zijn tegenwoordigheid en zijn verleiding.

Het moet het doel van uw leven zijn, bekwaam te worden om u aan te sluiten bij de verlosten, bij de heilige engelen en bij Jezus, de Verlosser van de Wereld.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen