8 - DE EIGENZINNIGHEID VAN DE MENS

DE EIGENZINNIGHEID VAN DE MENS

"Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wél mocht gaan!" Deuteronomium 5:29

Nadat satan buiten de hemel gesloten was, met hen die met hem zijn afgevallen, werd hij zich bewust, dat hij al de reinheid en heerlijkheid van de hemel voor eeuwig verloren had.

Hij beraadslaagde met zijn engelen, en er werd een plan ontworpen steeds verder tegen Gods bestuur in te werken. Toen Adam en Eva werden gesteld in de prachtige hof, overlegde satan plannen om hen te vernietigen. Satan begon zijn werk met Eva, om haar er toe te brengen ongehoorzaam te zijn. Zij dwaalde al af door zich te verwijderen van haar man. Daarna begaf zij zich in de nabijheid van de verboden boom, en luisterde naar de stem van de verzoeker, waardoor ze zelfs durfde te twijfelen aan wat God had gezegd: "Op de dag dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven" (Genesis 2:17). Zij dacht: "Misschien is het niet precies bedoeld, zoals de Here heeft gezegd." Zo kwam zij er toe ongehoorzaam te zijn. Zij strekte de hand uit, nam de vrucht, en at... Zij bood haar man de vrucht aan en verleidde hem...

Ik zag (in een gezicht) dat er droefheid kwam in het gelaat van Adam... Hij scheen verschrikt en ontsteld. Het was of er een strijd werd geleverd in zijn gedachten. Hij besefte... dat zijn vrouw moest sterven. Zij zouden gescheiden worden. Zijn liefde voor Eva was sterk. En in zijn uiterste ontmoediging besloot hij haar lot te delen. Hij greep de vrucht, en at die snel op. Satan juichte in zichzelf...

Adam was door zijn liefde voor Eva ongehoorzaam aan Gods gebod, en hij viel met haar.

Ondanks de mooie leugens van satan, die het tegendeel beweerde, is het altijd noodlottig ongehoorzaam te zijn aan God. Wij moeten weten wat waarheid is. Al de lessen, die God als een getuigenis heeft laten opschrijven in Zijn Woord, zijn als vermaning en onderwijzing bedoeld. Zij zijn gegeven om ons te behoeden voor verleiding. Als wij hier geen acht op slaan, zal het gevolg zijn, dat wij in het verderf gaan. Al wat in tegenspraak is met Gods Woord, komt zeker voort uit satan.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen