9 - DE WEG DER OVERTREDERS

DE WEG DER OVERTREDERS

"Goed inzicht verschaft gunst, maar de weg der trouwelozen is onbegaanbaar." Spreuken 13:15

Het bericht van de val van de mens verspreidde zich door de gehele hemel. Alle harpspel verstomde. De engelen wierpen bedroefd hun kronen van het hoofd. De gehele hemel was in beroering. Er werd een raad belegd om te beslissen wat er zou moeten worden gedaan met het schuldige mensenpaar. De engelen vreesden, dat zij ook de hand zouden uitsteken om te eten van de boom des levens en zo onsterfelijke zondaren zouden worden. Maar God zei, dat Hij de overtreders uit de hof zou verdrijven. Dadelijk werden er engelen de opdracht gegeven om de weg naar de boom des levens te bewaken. Het was het plan van satan, dat Adam en Eva ongehoorzaam zouden zijn, en Zijn grimmigheid zouden ervaren. Het was zijn plan om hen van de boom des levens te laten eten, zodat zij voor eeuwig in de zonde en ongehoorzaamheid zouden leven, zodat de zonde onsterfelijk zou worden. Maar heilige engelen werden gestuurd om hen uit de hof te verdrijven, en een andere afdeling engelen ontving de opdracht de weg te bewaken, die leidde naar de boom des levens.

Satan overwon. Door zijn val had hij anderen leed bezorgd. Hij was buiten de hemel gesloten, en Adam en Eva buiten het Paradijs.

Adam verloor de hof van Eden door overtreding. Elke mens zal door overtreding van Gods geboden de hemel verliezen, en een eeuwigheid van zegeningen. Dit zijn geen loze woorden, maar waarheid... En nu vraag ik u: "Aan welke kant staat u?"

Het is waar, dat satans pad aantrekkelijk lijkt, maar dat is allemaal misleiding; op de weg van het kwaad vinden wij bitter berouw en een voortdurende ongerustheid die aan je blijft vreten... Op de brede weg, die afdaalt, is misschien de poort vrolijk versierd met bloemen, maar wij gaan over doornen daar heen...

"De weg der trouwelozen is onbegaanbaar, maar de wegen der wijsheid zijn aangenaam... en al hare paden zijn vrede" (Spreuken 13:15, 3:17). Iedere daad van gehoorzaamheid aan Christus, iedere daad van zelfverloochening om Zijns Naams wil, iedere beproeving, die goed wordt doorstaan, iedere overwinning over de verleiding, is een stap naar de heerlijkheid van uiteindelijke overwinning. Als wij Christus aannemen als onze Gids, zal Hij ons er veilig heen leiden.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen