25 - OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAM

OVERVLOEDIGE GENADE IN ANTWOORD OP GEHOORZAAMHEID

"Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." Romeinen 6:14

Het zijn de leugens van satan, die verklaarden dat het sterven van Christus ervoor zorgde dat de genade de plaats heeft ingenomen van de wet. Maar de dood van Christus heeft de tien geboden niet veranderd of teniet gedaan of maar enigszins verzwakt. Genade en recht gaan samen. Dat is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament te zien. "De goedertierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen" (Psalm 85:11).

Iedere wet van God is een daad van barmhartigheid, van liefde en van verlossende macht. Deze wetten zijn, wanneer wij eraan gehoorzamen, ons leven, ons heil, ons geluk en onze vrede.

Gehoorzaamheid aan Zijn geboden en Zijn wetten betekent leven en welzijn van Zijn volk.

De inwerking van de hoop, door het evangelie zal de zondaar er niet toe leiden om één te zien op de verlossing van Christus als een zaak van vrije genade om voort te gaan met in zijn levenswijze Gods wet te overtreden. Hij moet zijn levenswijze veranderen; hij moet oprecht staan tegenover God, door de sterkte die hij zal ontvangen van zijn Verlosser, en hij zal een nieuw en een reiner leven leiden.

Net zoals het Offer ter wille van ons volkomen was, zo zal ook ons herstel uit het verderf van de zonde volkomen zijn. Gods wet zal geen enkele daad van goddeloosheid verontschuldigen; geen ongerechtigheid zal ontkomen aan de veroordeling door de wet. De morele leer van het evangelie erkent alleen als maatstaf de volmaaktheid van het goddelijke karakter. Het leven van Christus was een volkomen vervulling van ieder gebod van de wet. Hij heeft gezegd: "Ik heb de geboden Mijns Vaders bewaard" (Johannes 15:10). Zijn leven is ons voorbeeld voor gehoorzaamheid en dienstbaarheid. God alleen kan het hart vernieuwen. "Het is God die in u werkt beide, het willen en het werken, naar Zijn welbehagen." Maar ons wordt geboden: "werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven" (Filippenzen 2:12,13). 105) Voor het gehoorzame kind van God, zijn de geboden een vreugde.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen