23 - HET EVANGELIE VOOR DE BEIDE BEDELINGEN

HET EVANGELIE VOOR DE BEIDE BEDELINGEN

"Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering." Jacobus 1:17 (SV)

Sinds de val van Adam, zondigt de hele wereld, en het is dus voor ons belangrijk om te weten wat zonde is. Johannes verklaart: "Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid" (1 Johannes 3:4).

Het is Gods plan de mens van de zonde te bevrijden. De ziel, die verdorven en misvormd is, moet worden gereinigd en geheel veranderd. 94) Door het evangelie worden mensen, die verlaagd en slaaf zijn van satan, verlost om de heerlijke vrijheid samen met de kinderen van God te kunnen ervaren.

Het evangelie is de macht en de wijsheid van God. Christus werd naar de aarde gezonden om God in Zijn karakter te vertegenwoordigen. Hijzelf was het evangelie.

Velen die beweren dat zij geloven en het evangelie brengen, zetten het Oude Testament opzij, terwijl Christus daarvan verklaarde: "Zij zijn het die van Mij getuigen (de Schriften)" (Johannes 5:39). Door het Oude Testament te verwerpen, verwerpen ze ook het Nieuwe Testament. Want beiden zijn een deel van één onafscheidelijk geheel. De wet van God kan nooit op de juiste wijze bezien worden zonder het evangelie, of het evangelie zonder de wet van God. De wet is de belichaming van het evangelie en het evangelie is de ontvouwing van de wet. De wet is de wortel, het evangelie is de geurige bloesem en de vrucht, die het draagt.

Hij, die de wet verkondigde vanaf de Sinaï, Die aan Mozes de voorschriften overhandigde van de ceremoniële wet, is Dezelfde als Die de zaligsprekingen predikte op de berg... Hij, Die Leraar is Dezelfde in beide bedelingen (Oude en Nieuwe Testament). Gods eisen zijn dezelfde. De beginselen van Zijn bestuur zijn dezelfde. Want zij komen allen voort uit Hem "bij wie geen verandering of schaduw van omkering is."

Het evangelie van het Nieuwe Testament is niet een verlaagde maatstaf van die van het Oude Testament, om de zondaar tegemoet te komen en hem te redden van zijn zonden. God eist gehoorzaamheid van al Zijn onderdanen, volledige gehoorzaamheid aan al Zijn geboden.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen