29 - HET GROTE BEGINSEL VAN DE VERLOSSENDE MACHT

HET GROTE BEGINSEL VAN DE VERLOSSENDE MACHT

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit de werken, opdat niemand roeme." Efeziërs 2:8,9

Genade is een eigenschap van God, die wordt uitgeoefend ten aanzien van mensen, die deze gift niet verdienen. Wij zochten er niet naar, maar zij werd uitgezonden om ons te vinden.

De goddelijke genade is het grote beginsel van de verlossende macht: buiten Gods genade is al het menselijk pogen ontoereikend.

Bent u in Christus? Dit bent u niet, als u niet erkent, dat u een dwalende, hulpeloze, veroordeelde zondaar bent. Dit bent u niet, als u uzelf verhoogt en verheerlijkt. Wanneer er iets goeds in u is, is dit geheel te danken aan de barmhartigheid van een medelijdende Verlosser. Uw geboorte, uw naam, uw rijkdom, uw talenten, uw deugden, uw vroomheid, uw mensenliefde en weldadigheid of iets anders dat in u is of met u verband houdt, is niet in staat een eenheid te vormen met Christus. Ook al bent u lid van de kerk of kijken de broeders van de kerk naar u op, alleen het geloof in Christus is van belang. Al het andere zal u niet baten. Het is niet voldoende, dat men iets over Jezus gelooft, u moet in Hem geloven. U moet geheel op Zijn verlossende genade vertrouwen.

Ik zou wel willen, dat u zich een voorstelling maakte van de rijke genadegaven en macht, die voor u klaar liggen, wanneer u er om vraagt. 125) God heeft de hele wereld met de ongeëvenaarde genadegave van Zijn Zoon omkleed, die even wezenlijk is als de dampkring die de aardbol omgeeft. Allen, die deze leven-gevende sfeer willen inademen zullen leven, en zij zullen in Christus Jezus groeien.

Christus stierf voor ons. Hij behandelt ons niet in overeenstemming met onze afval of ons verraad. Alhoewel onze zonden veroordeling hebben verdiend, veroordeelt Hij ons niet. Jaar in, jaar uit heeft Hij onze zwakheden en onze onwetendheid gedragen, en bovendien onze ondankbaarheid en onze koppigheid. En ondanks onze dwalingen is nog steeds Zijn hand uitgestrekt!

Door de genade van Christus kunnen wij alles vervullen wat God van ons eist.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen