4 - WACHT U VOOR ONWAARACHTIGHEID!

WACHT U VOOR ONWAARACHTIGHEID!

"Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid." Efeziërs 6:14

God heeft satan vrij gelaten zijn werk uit voeren, totdat zijn geest van ontevredenheid zou zijn gerijpt tot een daadwerkelijke opstandigheid. Het was noodzakelijk, dat zijn plannen zich ten volle zouden ontvouwen, zodat de ware aard en de gevolgen door iedereen zouden kunnen worden gezien. Hij had veel macht om anderen te verleiden. Door zichzelf te hullen in een mantel van huichelarij, had hij zich een voorsprong verworven. Al zijn handelingen waren bekleed met geheimzinnigheid, zodat het voor de engelen moeilijk was te ontdekken wat de ware aard was van zijn werk. Zijn beleid bestond hieruit, om d.m.v. listige argumenten over de doeleinden van God verwarring in de geest van de engelen te zaaien. Alles wat inderdaad duidelijk en eenvoudig was, omgaf hij met geheimzinnigheid; door de duidelijke uitspraken van God op kunstige wijze te verdraaien overdekte hij die met een sluier van twijfel.

Dit geheimzinnige werk was zo listig uitgevoerd, dat de hemelse engelen niet konden onderscheiden wat het in waarheid was, en dus ontstond er oorlog in de hemel. Satan werd met allen, die niet trouw aan Gods bestuur bleven, uitgeworpen.

Mij is opgedragen al degenen te waarschuwen, die onware verklaringen uitspreken, dat zij hem dienen, die een leugenaar was van 'den beginne'. Laten wij op onze hoede zijn voor onwaarheden, die in ons gaan groeien en overgaan in daden. Ik zeg tot iedereen: 'Omgordt u met de waarheid' - werp van u weg alle verdraaiing en alle overdrijving; spreek nooit een valse verklaring uit.

Het is valsheid om anderen opzettelijk te misleiden. Valsheid kan even wezenlijk worden vertolkt door een oogopslag, een handgebaar of door een bepaalde gelaatsuitdrukking als door woorden. Elke overdrijving, die opzettelijk in een verklaring wordt opgenomen, iedere wenk of zinspeling, die zich uit berekening voegt bij een uitdrukking die op dwaling berust of die overdreven is, en zelfs de bevestiging van feiten op zo'n wijze, dat ze zouden kunnen misleiden, betekent valsheid.

Wij zouden er voortdurend naar moeten streven gelijk te worden aan het gezelschap waar wij verwachten ons spoedig bij te mogen voegen, namelijk bij de engelen van God, die nooit gevallen zijn door de zonde. Dan zal het karakter zich heiligen, de manieren zullen aangenaam worden, de woorden zonder bedrog, en aldus zullen wij stap voor stap voortgaan tot wij geschikt zullen zijn om te worden opgenomen in de hemel.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen