3 - HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL

"Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val." Spreuken 16:18

Satan viel door zijn eerzucht, die ervoor zorgde dat hij gelijk aan God wilde zijn. Hij wilde deelnemen aan de goddelijke raadslagen en plannen, waar hij was buitengesloten door zijn eigen onbekwaamheid. Hij was een geschapen wezen, dat de wijsheid niet verstaat van de Oneindige God. Het was deze eerzuchtige trots, die hem tot zijn opstandigheid verleidde en langs dezelfde wegen probeert hij het verderf te veroorzaken van de mens.

Zonde had haar oorsprong in zelfzucht. Lucifer, de overdekkende cherub, wilde de belangrijkste zijn in de hemel. Hij streefde er naar gezag te voeren over hemelse wezens. Hij wilde hen afkeren van hun Schepper, en hun eerbewijzen voor zichzelf winnen. Om hierin te slagen, stelde hij God verkeerd voor. Hij beweerde dat God een zucht naar zelfverheerlijking had. Hij probeerde de liefdevolle Schepper zijn eigen kwade karaktertrekken toe te kennen.

Als Lucifer werkelijk verlangd had gelijk te zijn aan de Allerhoogste, zou hij nooit de plaats in de hemel die hem toegewezen was hebben verlaten, want de geest van de Allerhoogste openbaart zich in zelfverloochening. Maar Lucifer wenste Gods <MI>macht<D> te bezitten, niet Zijn <MI>karakter<D>. Hij wilde de hoogste plaats voor zichzelf, en ieder wezen dat door diezelfde geest wordt gedreven, zal precies hetzelfde doen. 10) Altijd wanneer aan trots en aan eerzucht wordt toegegeven, wordt het leven bezoedeld, want trots, die zich niet bewust is van zijn nood, sluit het hart voor de oneindige zegeningen van de hemel.

Een trots hart is een gevaarlijke karaktertrek. Het gezegde 'Hoogmoed komt voor de val', geldt in het gezin, in de gemeente, en in het volk. 12) Bij Gods volk moet de een aan de ander onderworpen zijn. Zij moeten met elkaar beraadslagen, zodat wat in de één ontbreekt, door de bekwaamheid van de ander kan worden aangevuld.

God haat trots en... alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, zullen een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten," zegt de Here (Maleachi 4:1).

"Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen" (Mattheus 11:29).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen