31 - DE VERLOSSENDE MACHT VAN JEZUS

DE VERLOSSENDE MACHT VAN JEZUS

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome." 2 Corinthiërs 12:9

Onze dierbare Verlosser heeft ons uitgenodigd, om tot Hem te gaan, en onze zwakheid te verenigen met Zijn sterkte, onze onwetendheid met Zijn wijsheid, onze onwaardigheid met Zijn verdienste.

Een nauwgezette gehoorzaamheid aan de wet zal geen enkel mens recht geven het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarvoor is het nodig opnieuw geboren te worden en een nieuwe geest te ontvangen. Door de werking van Gods Geest, worden wij rein en ons karakter edel gemaakt. Deze verbinding met God maakt de mens bekwaam voor het heerlijke hemelse koninkrijk. Geen mens kan ooit een geneesmiddel uitvinden voor het zondige hart.

Er moet een kracht binnenin werken, een nieuwe geest van bovenaf, voordat de mens kan veranderen van zondaar tot heilige. Die kracht is Christus. Alleen Zijn genade kan de levenloze vermogens van de mens tot leven opwekken, en die op het niveau van goddelijke heiligheid brengen. Het denkbeeld, dat men het goede dat van nature in de mens is moet ontwikkelen, is een noodlottige misleiding. De natuurlijke mens ontvangt de dingen van Gods Geest niet: want deze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet kennen of verstaan, want zij worden geestelijk onderscheiden (Zie 1 Cor. 2:14). Van Christus staat geschreven: "In Hem was het leven, en het leven was het Licht der mensen" (Joh. 1:4). "Er is geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is door Welke wij moeten zalig worden" (Handel. 4:12).

De apostel Paulus, verlangde naar reinheid en gerechtigheid, maar uit zichzelf was hij niet bij machte deze eigenschappen te bereiken. En hij riep uit: "O, ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods!" (Rom. 7:24). Deze kreet is opgegaan uit de zwaarbeladen harten van mensen in alle landen en in alle eeuwen. En voor allen is er slechts één antwoord: "Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt" (Johannes 1:29).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen